ری و روم و بغداد (۲۰) از ظروف مرتبطه و داستان یک عشق، تا دکتر زرین‌کوب و رمان از شرق بازگشته