ری و روم و بغداد (۴) از مِزاروش و برایان مَگی، تا شریعتی و عباس میلانی