ری و روم و بغداد (۶) از سیدجواد ذبیحی و مرتضی کیوان، تا شیمبورسکا و آیت‌الله منتظری