ری و روم و بغداد (۹) از گروه ۵۳ نفر و نویسندگان زندانی، تا نامه ناپلئون به شاه و نگاه کانت به دین