زنانی که شکست را شکست دادند (19)با کوشش و صدای همنشین بهار