زنانی که شکست را شکست دادند (20)با کوشش و صدای همنشین بهار