عبدالکریم سروش: ماجرای بیسوادی خمینی و پنچری مطلق علمای قم در شناخت قرآن