عید فطروشادی حافظ از پایان ماه رمضان ماه اخوند وسوگ. فیلم. . اسماعیل وفا یغمائی