غبارزدایی از آینه‌ها بازجویی از سعید محسن -با صدای همنشین بهار