فیلسوفان جعلی..در باره سخنان اخیر عبدالکریم سروش در باره خمینی… اسماعیل وفا یغمائی