مردم نه ترسانند و نه نومید.مشکل از ماست. گفتاری از اسماعیل وفا یغمائی