مزدوران صادراتی امید دانا لایو با کالیفرنیا مادر پزشک فعال در صداسیمای جمهوری اسلامی سیاهنمایی ازغرب