مزدوران صادراتی حمزه غالبی علی علیزاده مدیریت کرونا چگونگی برخورد غرب و جمهوری اسلامی.مردم فرانسه