مزدوران صادراتی سیاهنمایی غرب_توهین،تهمت به زندگی مهاجران نخبگان و پناهندگان ایرانی توسط امید دانا