مزدوران صادراتی و هدف مشترک با سپاه سایبری پروژه پمپاژ امید واهی_داریوش سجادی و مهندسی دروغ غربگدایی