مستند فرزند انقلاب، داستان زندگی و مرگ صادق قطب‌زاده ـ بخش سوم