مقاله پرچم آئینه تمام‌نمای تقی شهرام بودبا کوشش همنشین بهار