نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان – ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی