نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان – ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی با کوشش همنشین بهار