نگاهی در بنیادها به مدعای اسلام در رابطه با کارگران. بخش یکم.اسماعیل وفا یغمائی.