هشتم مارس2019 و د و رویکرد تاریخی.. یک شهریار و یک پیامبر. اسماعیل وفا یغمائی