همراه با افتاب کوششی از کیخسرو بهروزی برنامه نهم معرفی هنرمند و موسیقی دانای بزرگ و نابینای ایران