همنشین بهار: داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است