وجوه سلبی و ایجابی در سیاست و اپوزیسیون. اسماعیل وفا یغمائی