و چنین گفت اسماعیل مرتد ودو شعر دیگر.هدیه برای سال2021میلادی اسماعیل وفا یغمائی