کوچ ایرانیان 162- گفتگوی اختصاصی دکتر نوری زاده با علی لیمونادی، بخش دوم