کوچ ایرانیان 169- گفتگو با آقای علی شاکری زند در ارتباط با موقعیت اپوزیسیون داخل و خارج از کشور