کوچ ایرانیان 179- قسمت دوم مروری بر چهل و دو سال سیاه همراه با دکتر صدیق یزدچی