کوچ ایرانیان 204- گفتگو با آقای رضا گوهرزاد – تحلیلگر سیاسی- درباره انتخابات آمریکا و جنگ قدرت