گفتگو با سعید شاهسوندی، پیش‌زمینه‌های جزوه سبز3 با کوشش همنشین بهار