گوشه ای از شعرخوانی هادی خرسندی در مراسم سی و یکمین سالگشت کشتار ۶۷ و چهل سال حکومت سرکوب و اعدام