یک شعر بلند در شناخت .منظومه بانوی هزار جامه اسماعیل وفا یغمائی