برای آزادی زندانیان سیاسی: اقدامات کمیته در پیشبرد تحریم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی – ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰