دکتر ناصر امینی زنجانی از رجال ایراندوست عصر پهلوی در غربت به سفر رفت

 

اسماعیل وفا یغمائی :

دکتر ناصر امینی زنجانی از رجال ایراندوست عصر پهلوی در غربت به سفر رفت. اسماعیل وفا یغمائی

دکتر ناصر امینی زنجانی سر کنسول سفارت ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی پس از سالها غربت و رنج دوری از میهن در آرامشگاه تیه حوالی پاریس تن به خاک غربت سپرد. او مردی شریف متواضع با فرهنگ و ژورنالیستی بسیار پر تجربه و توانمند و و رجلی ایراندوست و میهن پرست و درستکار و صدیق از رجال عصر پهلوی بود. او از همراهان رسانه میهن تی وی بود در سالهای گذشته من شانس این را داشتم که چندین بار از همصحبتی و دانش گسترده این مرد ارجمند بخصوص در شناختی روشنتر از عصر پهلوی در خانه او بهره مند شوم . سفرش اندوه بر دل نشاند بادا که خاطره او همیشه با شادی همراه باشد . اسماعیل وفا یغمائی