رئيسی جنايتکار حق حضور در سازمان ملل را ندارد.

مژگان پورمحسن :

هموطنان خارج کشور

رئيسی جنايتکار، عضو هيئت قتل زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ و از مسئولين درجهٔ اول قضايی و اجرائی رژيم ضد ايران و ايرانی نظام ولايت وقيح در روز ۱۹ سپتامبر و در سالگرد مهسا و ديگر عزيزان جان باخته در انقلاب سال گذشته قصد حظور در نيويورک و سخنرانی در سازمان ملل و ديدار و مذاکره با سران ديگر کشورها و خود فروختگان خونخوار وطنی دارد. وظايف ما ايرانيان برای جلوگيری از حضور اين اهريمن از همين حالا شروع ميشود.

ابتدا بايد جمع چند هزار نفره ای از ايرانيان، فرودگاه مورد استفادهٔ رژيم و ديگر فرودگاههای نيويورک را با حضور فعال خود پُر کرده و مانع پياده شدن اين جنايتکار و همراهانش از هواپيما شوند. در اين رابطه از نمايندگان پارلمان آمريکا و شخصيتهای سياسی و خبرنگارهای آمريکايی نيز بايد کمک گرفت. از ۱۷ سپتامبر اين روند را بايد شروع کرد. کليهٔ ايرانيان بخصوص مقيم آمريکا در اين حرکت جمعی ميتوانند بسادگی شرکت کنند. کشيک ۲۴ ساعته بايد داد تا اين جنايتکار اصلأ جرأت نکند به نيويورک بيايد.

همزمان با اينکار تا آخرين روز هيئت نظام خونريز آخوندی چند صد نفر در مقابل هتل هيئت رژيم يکسره با نشان دادن عکس قهرمانان جان باخته و زندانيان سياسی و شعار به انگليسی و فارسی اقامت هيئت جانيان را غيرممکن يا حداقل با رسوايی همراه کنند.  از هيئت رژيم چه پياده باشند چه سواره پذيرايی مفصل املتی کنيد.

آنهاييکه بلدند حتمأ در سالن سخنرانی سران دولتها حضور بهم رسانده و وقتی نوبت به نمايندهٔ ولايت وقيح رسيد با شعارهای کوتاه و کوبنده دست رژيم برای هر ادعايی را ببندند.

عزيزان هموطن،

برای همراهی با هموطنان شجاع و از جان گذشتهٔ انقلاب زن زندگی آزادی ميبايست ما ايرانيان ساکن کشورهای آزاد بخصوص جمعيت ميليونی ايرانيان آمريکا و کانادا نيز از خود شجاعت و عزم براندازی رژيم را نشان دهند. جوانان ايرانی متولد آمريکا و کانادا حتی اگر برزبان فارسی مسلط نيستند در انرژی و تحرک مسلمأ از جوانان ايران کم ندارند و ميتوانند وظيفهٔ خود را بخوبی انجام دهند.

ديگر تظاهرات گروهها در برابر سازمان ملل بهيچ وجه کافی نيست و به نوشتهٔ حاضر توجه کنيد.

من از اعضا و هواداران تشکلهای سياسی که توان سازماندهی دارند دعوت ميکنم که در چند روز نشست سران دولتها طرحهای فوق را با دخالت دادن بقيهٔ ايرانيان به عمل موفق تبديل کنند.

به همهٔ ايرانيان، چه زن چه مرد، چه جوان چه ميانسال چه مسن، چه شخصيت سياسی يا علمی چه دانشجو و کارگر، چه ثروتمند چه با درآمد کم عرض ميکنم که ما همچون مردم ايران در مقابل رژيم يک تَن هستيم و بايد دست در دست هم از حضور ريیسی جنايتکار و هيئت خونخواران  جلوگيری کنيم.

جاويد ايران

 پيروز باد اتحاد ايرانيان دربراندازی رژيم ولايت وقيح

۶ سپتامبر۲۰۲۳