زنانی که شکست را شکست دادند (۹)

 

همنشین بهار :

ژاله آموزگار 
ژاله آموزگار پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران سال ۱۳۱۸ در خوی زاده شد. ایشان از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران کار می‌کرد و بعداً در گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. ژاله آموزگار که با زبان‌های انگلیسی، فرانسه، پهلوی، اوستایی و ترکی آشنایی دارد، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم بوده‌ و سالیان دراز است که به تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول است. 
کتابهای اسطورهٔ زندگی زردشت، زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن، تاریخ اساطیری ایران، تصحیح دینکرد، آوانویسی و ترجمهٔ آن، و… ازجمله آثار ایشان است که بخشی از آن کار مشترک با احمد تفضلی است. خانم ژاله آموزگار کتب زیر را هم ترجمه کرده‌اند. ایران باستان (ماریان موله)، نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان، (آرتور کریستن‌سن) ، شناخت اساطیر ایران (جان هینلز)، ارداویراف‌نامه (فیلیپ ژینیو). من به خانم آموزگار پژوهشگر ارجمند فرهنگ و زبان‌های باستانی احترام زیادی قائلم، هرچند با نظرات ایشان در مورد کورش و منشور او، زاویه دارم و در این مورد در نوشته‌های خودم ازجمله مدیحهِ کورش، یا لعنت‌‌نامه برای نَبونَئیدوس و استوانهٔ کورش Cyrus Cylinder «مانترا»ی خیال‌انگیز و… توضیح داده‌ام.
______________________________

ادامه مطلب