زیستن درعصرخود

 

دکتر ضیاء صدرالاشرافی :

نگاهی به نوشته دکترفارق قاسم و تمام پارانتز()ها وتاکید ها ازمن است.

——————

فاروق قاسم دانشمند زمین شناس عراقی الاصل تابعیت نروژی دارد.        

ایشان مطلبی با عنوان «سرمایه گذاری عقلها» نوشته است؛ وی میگوید:     

با من ازثروتِ سرزمینی که مردمش درنفرت، نژادپرستی، نادانی و جنگ غوطه وَرَند صحبت نکنید.                                                               

نیجریه یکی ازثروتمندترین کشورهای دنیا است وبیشترین معادن را در اختیار دارد؛ این کشوریکی ازبزرگترین صادرکننده های نفت در دنیا است، اما حال و اوضاعش را نگاه کن! چرا این گونه است؟                            

زیرا مردمش در نفرتهای نژادی غوطه ورند و این کشور، عرصۀ نزاع و درگیری و تاخت و تاز گروه هایِ مختلف است.

درمقابل، سنگاپور، کشوری که روزی رئیس جمهورش می گریست، زیرا رئیس کشوری بود که درآن آبِ شُرب(نوشیدنی) یافت نمیشد، امروزمیزان  درآمد سرانه اش، بیشتر از ژاپن است.

امروزه کشورهایِ عقب مانده، نگاهشان رامَعطوف به درونِ زمین کرده اند تا ازموهِبَتِ آن خود را سیرکنند. این درحالی است که (درعصرِسرمایه داریِ صنعتی، که وارد دوران انفورماتیکِ خودشده است) انسان به خودی خود(بالقوه) تبدیل به سرمایه ای موفق و سودآور گشته است.                     

آیا تا به حال اندیشیده اید که برای گوشیِ گلکسی و یا آیفنی که از بازار میخرید، چقدرهزینه شده است؟ شاید هزینۀ ساختِ آن به یک دلارهم نرسد؛ چند گرم آهن، یک تکه شیشه ومقداری پلاستیک، اما شما برایِ خریدِ آن صدها دلارهزینه می کنید، چیزی معادلِ ده ها بشکۀ نفت و گاز.              

اما دلیلش چیست؟ دلیلش این است که کشورِسازندۀ آن، ازتولیداتِ عقلِ بشربهره میبرد و صاحبِ ثروتِ اندیشه است.

آیا میدانید که شخصی مثل بیل گیتس، مؤسسِ شرکتِ مایکروسافت هرثانیه 226 دلار درآمد دارد، چیزی معادلِ ذخایرِ کشورِ یمن و کشورهایِ خلیج فارس!                                                                                      

آیا میدانید که ثروتمندان دنیا، صاحبِ چاه های نفت وثروتهای طبیعی نیستند، بلکه صاحبانِ همین نرم افزارهایِ ساده ای هستند که درگوشیِ شما، نَصب است؟                                                                                        

آیا میدانید که سودِ شرکتی چون سامسونگ درطولِ یک سال 327 میلیارد دلاراست. صد سال طول می کشد تا ما چنین مبلغی را ازتولید داخلی خود به دست آوریم.                                                                               

برادر و خواهر گرامی؛

هرکجا که هستید، درشرق، غرب، شمال، جنوب؛ وفکرمیکنید ثروتی دارید که بدونِ نیازبه عقلتان، شما را بی نیازمیگرداند، این اوهام را ازخود دور کنید؛ بدونِ عقلانیت، هیچ ثروتی به دست نخواهد آمد(وپایدارنخواهد ماند). 

ژاپن(وآلمان)، درجنگِ جهانی دوم شکست خوردند، اما درکمترازپنجاه سال ، باعلم وتکنولوژی؛ از(فاتحانِ) دنیا انتقام گرفتند؛ اما انسانهایِ کودن همچنان از شما می پرسند:                                                                

 مَذهَبَت چیست؟

از کدام قبیله ای(ونژادی)؟

دینِ درست را از میوه اش باید شناخت نه از صحبت های بزرگان (و فروشندگان) اش.

وقتی افراد بی نظم، منظم شدند، فقرکم شد، دزدی کم شد، بی اخلاقی کم شد؛

آنوقت میگوییم دین این جامعه درست است…

دکتر فاروق قاسم

———————

(برخلاف نظرمؤلفِ محترم البته فقط درپایانِ مقاله اش – چرا که درکشور امام وامام زاده زدۀ عراق زندگی میکند-: همانندِعصرِ اسطوره و نژادپرستی قومی یا قبیله ای، عصرِدین هم، سپری شده و بشریت پیشرفته درسیستم علمی ونظامِ سرمایه داری انفورماتیک، دارد ازناسیونالیسم سرمایه داری صنعتی، واردِعصرِجهانی شدن وانفورماتیک میشود، با معیارهای:         

 یک:حقوقِ بشر،

دو: دموکراسی: درمعنای آزادی های قانونیِ مُنطبِق با حقوق بشر، وبرابری انسانی شهروندان وجدائی نهاد دین از نهاد دولت وحکومت.                     

سه: تفکیکِ قوا: سه قوۀ/ مُجریه، مُقننه، قَضائیه/، واستقلال رسانه های گروهی، برایِ مبارزه با فساد و                                                       

چهار:عدالت اجتماعی(تأمین وتضمینِ: کار، بهداشت، تحصیل ومسکن) که درهیچ دینی مطرح نیستند.                                                                

شرطِ تَحقق ورسیدن به اینها، کنترل زاد وولد ومانع شدن ازانفجارِجمعییّت است).