سال ۱۳۵۷ ميگفتند مهم اين است شاه برود، بقيهٔ موضوعات کاری ندارد

مژگان پورمحسن :

من و نسل من و دو نسل قبلتر يادشان می آيد که در سال ۱۳۵۷ وقتی از مخالفين رژيم شاه ميپرسيديم « خوب  شاه برود، رژیم سلطنتی چه ميشود؟» همهٔ مخالفين سرسخت در خارج و داخل کشور پاسخ ميدادند مشگل ايران فقط شاه است. شاه برود سلطنت هم برمی افتد، رژيم بعدی جمهوری خواهد بود، پس مثل فرانسه ماهم نظام جمهوری و دمکراتيک خواهيم داشت تازه ما عدالت علی را هم برقرار خواهيم کرد. وقتی ميگفتيم « آخر ايران و مردم و دين اسلام و مذهب شيعه کجا و کشور فرانسه و مردمش و مسيحيت و کاتوليسيسم کجا»  پاسخ ميدادند تو و شما چند جوان دانشجوی سال اولی زندان نرفته و ساواک نديده و شلاق نخورده  اينها را ميفهميد و مردم ايران و اينهمه متخصص با دکترا و مبارز کهنه کار نميفهمند؟

گذشت وشاه و خانواده و اکثريت فاميلش از ايران رفتند و روحانيت و متخصصين و صاحبان دکترا و مردم کشورمان

دور هم جمع شدند و سپس بر کشور و مردم و متخصصينش طی ۴۴ سال آزگار آن برفت که همگی ديديم و ميبييم.

برهمهٔ ما ايرانيان ثابت شد که ايران فرانسه نيست، مردم ايران مردم فرانسه نيستند، تاريخ ايران تاريخ فرانسه نيست، انقلاب ما هيچ ربطی به انقلاب فرانسه ندارد؛ ثابت شد روشنفکران ما در فرهنگ فرانسه تاريک انديشان محسوب ميشوند، که روحانيت ما جنايتکاران قرون وسطای فرانسه محسوب ميشوند؛ ثابت گرديد شورای ملی مقاومت ما عليه رژيم خمينی يک ديکتاتوری تازه نفس ديگر است که به سِکت رجوی ختم ميشود و برعکس نهادی با همين نام درقرن بيستم در فرانسه است.

ثابت گرديد انقلاب ايران بجای شاه، خمينی و بجای سلطنت موروثی، ولايت مطلقهٔ فقيه را بقدرت رساند در حاليکه انقلاب فرانسه تيشه به ريشه قدرت سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی کليسا و روحانيت کاتوليک زد.

در فرانسه سکولاريسم و عدم دخالت مذهب در سيستم سياسی و قضايی دولت و تثبيت رژيم جمهوری بر اساس آزادی کامل احزاب و رقابت آنها دمکراسی ناميده شد و تمامی احزاب در انتخابات آزادانه شرکت کردند در حاليکه نظام برآمده از انقلاب ما تمامی گروهها و احزاب و سازمانها را غير قانونی و مُنافی با ولايت فقيه و ضد انقلاب اعلام کرد و همه شان را تارومار کرده، همهٔ هواداران و اعضايشان را بزندان انداخت و اکثريتشان را کُشت و بجای حزب رستاخيز شاه، حزب جمهوری اسلامی خمينی را تثبيت کرد و نَفس از همه بريد.

درفرانسه دستاورد مبارزهٔ مردم همچنين آزادی عقيده، آزادی زنان و حقوق برابرآنان با مردان و قدم بقدم شناسايی حقوق و احترام جسمی، روانی و جنسی کودکان را به ثبت رساند در حاليکه مبارزات و انقلاب ما خفقان مطلق سياسی ـ اجتماعی ـ فردی را برقرار کرده و با از بين بردن کليهٔ حقوق زنان و کودکان، ما را حيوانی زيبا خلق شده ببرای تمتّع جنسی مردان و ادامهٔ نسل همان مردان و درنتيجه زايمان هر چه بيشترتعبير و تفسيرنمود و هر سرپيچی از دستوراتش را با شلاق و انواع شکنجهٔ بی همتا و سنگسار در جامعه جا انداخت.

خانمها و آقايان، هموطنان عزيز

ديگر برای همه با نگاه به تاريخ چهل و چهار سالهٔ ما زير يوغ و نعلين آخوندها و کشتار فجيع صدها هزارايرانی برای شما کاملأ روشن نمود که برای هميشه از مقايسهٔ ما ـ ايرانيان ـ با فرانسويان و آمريکاييها و آلمانها و همهٔ نظامهای جمهوری و دمکراتيک جهان و از سوی ديگر با فنلانديها و سوئديهاو کانادايی ها و اتبعاع استراليا و انگستان و نظامهای سلطنتی شان اکيدأ خودداری کنيم.

۱۵ سپتامبر۲۰۲۳