فراخوان گزارشگران در محکومیت قتل بکتاش آبتین – همراه با اسامی آغازین!

این جنایت بزرگ فراموش نخواهد شد!

بکتاش آبتین شاعر, فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران که زندانی جمهوری اسلامی بود و درپی مدتها محرومیت از درمان و انتقال به بیمارستان بدنبال ابتلا شدن! به بیماری کرونا و سهل انگاری عامدانه مسئولین نظام, در بیمارستان جان باخت. این خبردردناکتر از آن است که سکوت و بی تفاوتی ما فعالین سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و هنری در پی داشته باشد و لکه ننگی دیگر بر دامان خونین حاکمیت اسلامی! است. بکتاش آبتین که بجرم دفاع از آزادی و مبارزه با سانسور در زندان جمهوری اسلامی بسر میبرد و علیرغم هشدارهای نهادهای مردمی در داخل و خارج از کشور اما در بی عملی, خاموشی و سکوت مرگ آور مسئولین این نظام ستمگر جمهوری اسلامی جان داد. این عضو کانون نویسندگان ایران که چهل هفت سال از زندگی پربارش می گذشت, در ابتدای انتقالش به بیمارستان با پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود.

قتل فعالین سیاسی, کارگری, اجتماعی و فرهنگی سالهاست از جمله ابزار سرکوب و کشتار مخالفان حکومتی است. قتلهای زنجیره ای نویسندگان و فرهنگیان در ایران هنوز در خاطره ها باقی مانده است. جمهوری اسلامی با قتل آشکار بکتاش آبتین نشان داد که قتلهای زنجیره ای برگزیدگان ادب و فرهنگ مردم ایران همچنان ادامه دارد.

این واقعه دردناک قطعا موجی از خشم و نفرت برخواهد انگیخت و پیوستن به این امواج را ما وظیفه تمامی آزادیخواهان جهان میدانیم.

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و هنری ضمن ابراز انزجار از سیاست های انسان ستیز جمهوری اسلامی در زندانهای کشور, قتل بکتاش آبتین را بشدت محکوم کرده و از تمامی اهل قلم ومدافعان ازادی میخواهیم که این جنایت بزرگ را محکوم نمایند.

هم اکنون بسیاری از فعالین سیاسی, کارگری, اجتماعی و فرهنگی از جمله رضا خندان (مهابادی)،‌کیوان باژن و آرش گنجی در زندانهای کشور و تحت سخت ترین شرایط زیستی بسر میبرند. ما خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی آنان میباشیم. اهل قلم و ازادیخواهان جهان نمی بایست در برابر این بیداد و جنایات سکوت اختیار کنند. با تمامی توان و امکانات مراتب اعتراض و انزجار خود از این دسیسه های انسان کش جمهوری اسلامی در زندانها را ابراز داریم.

گزارشگران

www.gozareshgar.com

آدرس برای پشتیبانی

gozareshgar1001@yahoo.de

info@gozareshgar.com

9.01.2022

اسامی تا این لحظه