منشور مهسا را پاره کنيد

 

مژگان پورمحسن :

حيرت زده ام که مگر ميشود بدون مشخص نمودن صورت مسئلهٔ فعلی مردم ايران يعنی چگونگی سرنگونی رژيم در داخل کشور و کيفيت و کميت حمايت ايرانيان خارج از کشور و بدون سرنگونی تام و تمام رژيم ضد ايرانی و ضد انسانی جمهوری اسلامی برای مرحلهٔ پس ازآن منشور نوشت!!
 
آقای رضا پهلوی
 
شما  تنها کسی هستيد که برای امروز ايران ـ مرحلهٔ سرنگونی آخوندها ـ و با هدف انتقال خواسته های امروز ايرانيان کف خيابان دروطنمان  به شخصيتهای خارجی يعنی مرحلهٔ سرنگونی و الزامات فعاليتهای خارج کشورسرنگونی جمهوری اسلامی از مردم تقاضای وکالت کرديد. ديگران چنين نمايندگی را ندارند و بجز بنام شخصی خودشان حق ادعای نمايندگی مردم ايران را ندارند و گرنه همهٔ ما نفر به نفر، چند ميليون ايرانی خارج کشور، فارغ از هر گونه تحقيق و شناسايی و راندمان مبارزهٔ با اين رژيم نمايندگان بحق مردم ايران ميشويم و جای نداشته را آخوند وار غصب میکنيم.
رأی چند صد هزار ايرانی بشما، جناب پهلوی، برای سرعت بخشيدن به سرنگون نمودن اين رژيم جهل و جنايت داده شده که برای مردم ما بزرگترين دشمن است. شما کجاييد؟ چه کسی بشما گفته که بنشينيد با چند آدم بی تخصص و عده ای افراد ناشناس قوانين پس از سرنگونی را بنويسيد.
 
آقای پهلوی،
نه شما علم و تخصص کشورداری داريد نه نفرات امضا کنندهٔ منشورتان که اگر آنرا بدست متخصصين بدهيد آنرا درجا پاره ميکنند. جمع شما و طرفهايتان در داخل کشور از ضرورتهای پس از سرنگونی که همه اش تخصصی است و با همکاری متخصصين واقعی و با احساس مسئوليت، علم شناسان داخل و خارج کشوردر هر زمينه ای بايد حل شود نه ميدانيد نه صلاحيت حل آنها را داريد.
شما ی جمعی که درهيچ زمينه ای که امضا کرده ايد حتی آشنايی اوليه نداريد و مثلا نمی دانيد کنوانسيونهای مربوط به زبانها و فرهنگهای مختلف چيست و ميبايست طبق اصول تخصصی که فوقأ به آن اشاره کردم به نمايندگان مجلس مؤسسان برای بررسی، تغييريا تصحيح ودرنهايت تصويب تقديم شود، وارد شده ايد. شما حتی قوانين جنگ را نميدانيد درحاليکه رژيم و حاميانش در جنگ تمام عيار با کشور ايران و مردم ايرانند.
 
آقای پهلوی، از جايگاهی که صلا حيتش را نداريد و ائتلافی بی معنی کنار رويد. انقلاب ملت يکپارچهٔ ايران درجنگ تاريخی اش با بدترين دشمن تاريخش را منحرف نکنيد.

۱۴ مارچ ۲۰۲۳