نظریه های مدرن راهبری بخش ۴

 

شیریندخت دقیقیان :

نقد اریش فروم از کاریزمای اقتدار

انسان باید بتواند آزاد باشد، ولی تنها نباشد؛ باید اندیشه‌ی انتقادی داشته باشد، ولی از شک ها اشباع نشود؛ باید مستقل باشد، ولی بخش جدایی ناپذیر بشریت باقی بماند.  این چنین آزادی می تواند از راه تحقق فردیت و خودبودن به دست بیاید.

 اریش فروم در هراس از آزادی

شیریندخت دقیقیان:

به چند دلیل شناخت این اثر اریش فروم را برای جوانان در جنبش کنونی جذاب می دانم، از جمله، اهمیت فردیت و استقرار خودحقیقی افراد اجتماع برای پایدار ساختن دمکراسی، دوری از آسیب شخصیت اقتدارگرا و اهمیتی که فروم به عشق، عواطف جنسی و مهر انسانی برای داشتن یک نظام اجتماعی سالم می دهد. از دید فروم، عشق و خودجوشی در قلمرو اندیشه از راه نقد و سنجشگری در ارتباط با هسته‌ی خلاقیت درون، عوامل اصلی تحقق خودحقیقی انسان هستند.  چقدر این عناصر با جنبش زن، زندگی، آزادی همخوانی دارند!

مقدمه: در دوران های انقلاب و تحول های بزرگ، مانند آنچه امروز در ایران جریان دارد، هشیاری مردم در تشخیص رفتارهای شخصیت های اقتدارگرا و ماهیت و کارکرد کاریزمای اقتدار و فریب اهمیت حیاتی پیدا می کند. در ماه های پیش از انقلاب ۵۷ این وظیفه از سوی اکثریت روشنفکران ایرانی نادیده گرفته شد و آنها به خیال همراهی با توده های مردم، با وجود منابع نظری بسیار در زمینه‌ی آسیب های کاریزمای فریب و اقتدار، کارکرد خرد سنجشگر را فراموش کردند و زحمت مطالعه و در میان گذاشتن حاصل علوم گوناگون را به خود ندادند.  نویسندگان و استادان دانشگاه که یا در بیتفاوتی و یا در منطقه‌ی خاکستری ایدیولوژی ها امنیت خاطر دروغین داشتند، دست در دست دولتیان و سانسورچیان، شکل گیری سوژه‌ی خودآگاه دمکراسی را مانع شدند و آنچه نباید بر سر ایران آمد.  کتاب اریش فروم، هراس از آزادی (منتشر شده در ایران با عنوان گریز از آزادی [1]) در سال ۱۹۴۲ نوشته شده بود، آیا آن همه استاد دانشگاه، ناشر، شاعر، نویسنده و تحلیلگر ایرانی هیچ یک آنرا نخوانده بود؟ هیچ کس جامعه‌ی باز و دشمنان آن اثر کارل پوپر را نخوانده بود که حتی گزارشی کوتاه از محتوای آن بنویسد؟ شخصیت اقتدارگرای آدورنو چه؟ و دیگر نتایج علوم انسانی قرن بیستم؟  اگر در این زمینه ها پراکسیس استوار بر شناخت پیشتر شکل گرفته بود، آیا میلیون ها نفر فریب اقتدار واپسگرا و خونریز را می خوردند؟ 

این بار در انقلاب جاری، جای خوشحالی است که جوانان ایرانی بیشتر و متنوعتر می دانند و آموخته اند، از ایدیولوژی ها فصله گرفته اند و تجربه های گوناگون موفقیت و شکست، پیشروی و پسروی، خودآگاهی آنها را شکل داده که حاصل آن، جنبش آگاه و دمکراسی خواه زن، زندگی، آزادی است.  اما حتی در این میانه نیز نباید از قلمروهای نظری و علمی غافل ماند.

به چند دلیل شناخت این اثر اریش فروم را برای جوانان در جنبش کنونی جذاب می دانم، از جمله، اهمیت فردیت و استقرار خودحقیقی افراد اجتماع برای پایدار ساختن دمکراسی، دوری از آسیب شخصیت اقتدارگرا و اهمیتی که فروم به عشق، عواطف جنسی و مهر انسانی برای داشتن یک نظام اجتماعی سالم می دهد. از دید فروم، خودجوشی در قلمرو اندیشه از راه نقد و سنجشگری در ارتباط با هسته‌ی خلاقیت درون و عشق، عوامل اصلی تحقق خودحقیقی انسان هستند.  چقدر این عناصر با جنبش زن، زندگی، آزادی همخوانی دارند! از این رو در ادامه‌ی بررسی راهبری کاریزماتیک و سویه های منفی و آسیب رسان آن، سری به اریش فروم می زنیم.

مفهوم قدرت و اقتدار از دید اریش فروم

اریش فروم فیلسوف و روانشناس یهودی آلمانی بود که پس از استقرار نازیسم به ناچار آلمان را ترک کرد. فروم  در آمریکا  گریز از آزدی را در سال ۱۹۴۱، یعنی اوج جنگ جهانی دوم و پیشروی نازیسم، نوشت.  او محرک تسلیم به توتالیتریزم را گریزی از آزادی دانست که سازوکارهای خود را پیشتر، از دوره‌ی رفرماسیون دینی در اروپا به این سو، گسترش داده بود.  اما این گریز با وجود داشتن نمودی توده وار، ابتدا در سطح شخصیت فرد شکل گرفت که از نظر فروم، “واحد پایه ای فرایندهای اجتماعی” و دارای امیال، ترس ها، عواطف و عقل و گرایش به نیک و بد است.  این که پدیده‌ی توتالیتر قادر بشود میلیون ها انسان را شخصیت زدایی کند و در جهتی معین و همچون ماشینی انسانی به حرکت بیندازد، فروم را به این پرسش واداشت که با وجود چه عناصر مشترکی در شخصیت این فردهای انسانی و زیر تأثیر چه فرایندهای اجتماعی، استحاله‌ی تفاوت های فردی و پیروی از حاکمیت توتالیتر در شکل توده وار گریز ازآزادی و تسلیم آن، رخ داد؟

فروم در گریز از آزادی هنگام شرح مفهوم قدرت و اقتدار استدلال کرد که از زمان تاماس هابس به بعد، قدرت، انگیزه‌ی زیربنایی رفتار انسان دانسته شده است؛ ولی در قرن های بعد، وزن بیشتری به عوامل قانونی و اخلاقی جهت فرونشاندن میل به قدرت داده شد.  با ظهور فاشیسم، شهوت قدرت و اعتقاد به حق کسب آن، به اوجی بیسابقه رسید.  فروم می نویسد:

میلیون ها نفر پیروزی قدرت را نشان توانایی دانستند.  بی تردید، اعمال قدرت بر روی مردم، نمودی از توانی برتر در مقیاسی مادی است.  اگر من قدرت کشتن بر روی فرد دیگر را داشته باشم، از او “قوی تر” به حساب می روم.  اما در سنجش روانشناختی، شهوت قدرت نه نشانه‌ی توانایی، بلکه نشانه‌ی ضعف است. نمودی است از ناتوانی فردی انسان برای تنها ایستادن و زیستن.  تلاشی مذبوحانه است برای کسب توان دست دوم، وقتی توان دست اول وجود ندارد. [2]

به استدلال فروم، واژه‌ی قدرت، معنای دوگانه ای دارد.  یکی به معنای داشتن قدرت بر کسی و توان سلطه بر او و دیگری، به معنای داشتن قدرت برای انجام کاری و توانستن و قادر بودن.  این معنای دوم هیچ کاری با سلطه ندارد و توانایی را در معنای قادربودن می بیند.  وقتی از حس بی قدرتی می گوییم، فقدان همین معنا از قدرت را در نظر داریم.  منظور، نه کسی که نمی تواند بر دیگران سلطه پیداکند، بلکه کسی است که قادر به انجام خواست خود باشد.  پس واژه‌ی قدرت هر دو معنای سلطه و توانایی را دارد.  از دید فروم، قدرت در معنای سلطه، معنای انحرافی توانایی است، درست همان گونه که سادیسم جنسی، انحراف عشق جنسی به شمارمی رود.  فروم تذکرمی دهد که:

خطوط سادیستی و مازوخیستی (لذت بردن از دگرآزاری و آزاردیدن) شاید در همه‌ی افراد یافت شوند.  در یک سر طیف، کسانی هستند که کل شخصیت آن ها در تسخیر این خطوط است و در سر دیگر طیف، کسانی که این خطوط، نقشی در کاراکتر انسانی آن ها بازی نمی کند.  ما تنها گروه اول را می توانیم کاراکترهای سادومازوخیست نام ببریم… یک فرد می تواند یکسره در تسخیر خواست های سادیستی باشد، ولی فکر کند که محرک او حس وظیفه است… او حتی ممکن است کارهای سادیستی آشکار انجام ندهد و انگیزه های این چنینی خود را تا حدی سرکوب کند که در ظاهر، فردی غیرسادیست به نظر برسد… در واقع، در میان بخش های بزرگ طبقه‌ی متوسط پایین آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، کاراکتر سادومازوخیست رایج است و چنان چه نشان خواهیم داد، این نوع ساختار شخصیت نسبت به ایدئولوژی نازیسم بیشترین کشش را داشته است… کاراکتر سادومازوخیست اقتدار را ستایش و گرایش به پیروی از آن دارد، ولی همزمان، می خواهد خود، یک اقتدار باشد و دیگران تسلیم او… نظام فاشیستی خود را اقتدارگرا می نامد، زیرا اقتدار، نقش سلطه را در ساختار اجتماعی- سیاسی به عهده دارد.  ما با اصطلاح “شخصیت اقتدارگرا” خطوط شخصیتی  را می رسانیم که پایه های فاشیسم را برقرار می سازد. 

فروم یادآور می شود که فرقی اساسی هست میان نوعی رابطه‌ی فرادست/زیردست که اقتدار در آن جنبه‌ی عقلانی دارد با نوع دیگری که اقتدار، بازدارنده است.  رابطه‌ی معلم و شاگرد از گونه‌ی اول است، زیرا منافع هر دو همجهتند.  اما رابطه‌ی ارباب/برده از نوع دوم است که منافع آن ها در جهت متضادند، زیرا ارباب قصد بهره کشی از برده را دارد.  فاصله‌ی میان آن دو در اولی رو به کاهش و در دومی رو به افزایش دارد.  رابطه‌ی اول دارای عناصر عشق، ستایش یا قدرشناسی است و دومی پر از بیزاری و حس دشمنی.  در رابطه‌ی ارباب/برده، برده احساس های نفرت و دشمنی را در خود سرکوب می کند، زیرا او بختی برای غلبه بر ارباب ندارد.  این خودسرکوبگری همچنین او را از خطر دور نگه داشته، و حس حقارت را کاهش می دهد.

درونی شدن اقتدار

 فروم بر آن بود که اقتدار، حتمآ نباید یک فرد دستوردهنده باشد که آن را اقتدار بیرونی می دانیم.  اقتدار می تواند درونی هم شده باشد.  فروم تاریخ اندیشه از پروتستانیزم تا کانت را تلاش برای جایگزین ساختن اقتدار بیرونی با اقتدار درونی شده می داند.  پیروزی های طبقه‌ی متوسط به دنبال خود، کاهش اعتبار اقتدار بیرونی را به همراه آورد و وجدان فردی جای آن را گرفت.  گردن نهادن به یک فرد دیگر، تحقیرآمیز بود، اما گردن نهادن به وجدان خود، به نظر، جوهر آزادی می آمد.

فروم بر آن است که سلطه‌ی وجدان می تواند بسیار شدیدتر از اقتدار بیرونی باشد، زیرا از آن خود فرد تلقی می شود،  ولی در دهه های پیش از نگارش گریز از آزادی، این سلطه رو به افول رفته و دیگر نه اقتدار بیرونی و نه درونی، هیچ یک نقش عمده ای در زندگی فرد نداشتند.  هر کس یکسره آزاد است مادام که با حقوق مشروع دیگران تضاد پیدا نکند.  این بار اقتدار به جای بیرونی یا درونی شدن، “نامرئی” شده و اقتدارهای بی نام و نشان، مانند عقل سلیم، علم، سلامت روان، بهنجاربودن و افکار عمومی، سلطه را به دست گرفته اند. 

خود حقیقی و شبه خود

فروم برای تشریح اقتدارهای بی نام و نشان در زندگی مدرن، “خود حقیقی” true self  را از “شبه خود”   pseudo self متمایز می کند.  وقتی می گوییم من این گونه فکر یا احساس می کنم یا این یا آن خواسته را دارم، فقط گویی این مسئله باقی می ماند که ببینیم آن فکر و احساس درست است یا غلط.  ولی این پرسش را نمی کنیم که آیا به راستی خود حقیقی ما این گونه می اندیشد یا احساس و اراده می کند؟  فروم پدیده‌ی هیپنوتیزم را اثباتی می داند برای حالت هایی که فرد فقط می پندارد که فکر و احساس و اراده‌ی خود را اجرامی کند.  اما پدیده های القاگر، دستکمی از هیپنوتیزم ندارند.  افزون بر آن، انسان مدرن یاد می گیرد که توجیه گری عقلانی rationalization  در مورد آن چه به او القاشده را به جای تفکر و اراده‌ی خود بنشاند.  برای بیرون رفتن از این چرخه‌ی معیوب، فرد باید تمایز میان احساس حقیقی و شبه احساس (القای بیرونی برای داشتن یک احساس)، فکر حقیقی و شبه فکر و اراده‌ی حقیقی و شبه اراده را درک کند.

فروم با فروید در این مورد برخورد می کند که فروید سرکوب خواست ها و افکار حقیقی و رانده شدن آن به ناخودآگاه را اغلب در زمینه‌ی انگیزش های شرورانه و به دلیل شرم از آن ها بررسی می کند، ولی فروم بر آن است که بسیاری از عناصر مثبت به همین صورت سرکوب می شوند، زیرا فرد از ترس مسخره شدن یا حمله‌ی دیگران از آن عناصر صرفنظر می کند.  چنان چه پیشتر نیز گفته شد، فروم فرد روان نژند را به خود حقیقی خویش نزدیک تر می داند تا فردی که برچسب نرمال یا بهنجار را به قیمت قطع رابطه با خود حقیقی به دست آورده است.

پیامد چیرگی شبه خود بر خودحقیقی فرد، حس ناامنی درونی است.  چنین فردی که هویت خود را از دست داده، هویت ساختگی را از تأیید دیگران می گیرد.  وابستگی به این عامل بیرونی، منشاء اضطراب و ناامنی درونی برای او می شود.  تنها اگر مطابق میل دیگران عمل کند، آن ها او را به رسمیت می شناسند.  فروم این فرایند را گونه ای اتوماتیزاسیون یا خودکارشدگی فرد در دنیای مدرن دانسته، چنین شخصیتی را “خودکار شده” یا automaton می نامد.  شخصیت اقتدارگرا نیز این فرایند را طی می کند.     

ویژگی های شخصیت اقتدارگرا

فروم با این مقدمات روانشناختی وارد بررسی مناسبات شخصیت اقتدارگرا با قدرت می شود: او شیفته‌ی قدرت است و هر گونه نشان ضعف در فرد دیگر، او را به تحقیر و حمله به آن فرد وامی دارد.  برخی از این افراد، بر علیه هر اقتداری حتی آن که به نفع او عمل می کند، می شورند و برخی دیگر، به دسته ای از اقتدارها شوریده، به دسته‌ی دیگر تسلیم می شوند.  سنخ دیگر، گرایش های شورشی خود را یکسره سرکوب می سازند.  تنها زمانی این گرایش ها به سطح می آیند که کنترل خودآگاه ضعیف می شود.  با این همه، جنگیدن با اقتدار، کوششی از سوی این گونه شخصیت ها است تا بر حس بی قدرتی خود غلبه کنند.  این شخصیت ها هرگز انقلابی و خلاق نیستند و فروم آن ها را شورشی می نامد. 

همه چیز در سطح رفتارهای فردی باقی نمی ماند و شخصیت اقتدارگرا جهان بینی خاص خود را نیز گسترش می دهد.  در این جهان بینی، امور در اختیار انسان نیستند و سرنوشتی قهری در کار است.  مساوات وجود ندارد، زیرا برای شخصیت اقتدارگرا، دنیا از زیردستان و فرادستان تشکیل می شود.  هر گونه تفاوت، اعم از نژادی و جنسیتی و غیره دردو مقوله‌ی قوی و ضعیف جامی گیرد.  شخصیت اقتدارگرا که در عمق وجود خود حس بی قدرتی را حمل می کند، به هر کس که به او کمک و حمایت و رشد بدهد، به چشم “یاری رسان جادویی” magic helper  نگاه می کند. شخصیت های اقتدارگرا می تواند در طبقات فرودست یا ناآگاه نیز به وفور حضور داشته باشند، آنها در مقابل اربابان چاکرمنش و متلمق هستند، قادرند در یک هیستری جمعی امام خود را در کره‌ی ماه ببینند، و یا کاملا حق به جانب، انسان های دیگر را شکنجه و کشتار کنند.

سازوکارهای گریز از آزادی در شخصیت اقتدارگرا به صورت های گوناگون فعال می شوند، از جمله، با از دست دادن استقلال خود و تمرکز بر روی کسی یا چیزی در خارج از خود به منظور کسب قدرتی که فاقد آن است.  این سازوکار، خود را در میل به انقیاد و سلطه نشان می دهد، همان گونه که نزد افراد سادیست و مازوخیست و ویرانگر دیده می شود.  به گفته‌ی فروم:

یا فرد با قدرقدرت دانستن دنیای خارج بر حقارت درون خود سرپوش می گذارد؛ یا به تخریب دیگران می پردازد تا شاید دنیا از تهدیدکردن او دست بکشد. 

سازوکار دیگر گریز از آزادی که اهمیت روانشناختی بسیار دارد، گریز به دنیای درون و ساختن روان چنان متورم و بادکرده ای است که دنیای بیرون دربرابر آن کوچک بنماید و فرد از این راه، حس خودکوچک بینی خود را کاهش دهد. عواملی که در سرکوب ذهنی و فیزیکی مردم شرکت می کنند، دچار چنین وضعیتی هستند.

فروم، شخصیت اقتدارگرا را ویژگی طبقه‌ی متوسط پایین آلمان در نیمه‌ی دوم قرن بیستم می داند.  هر چند این خطوط در میان طبقه‌ی کارگر هم نادر نبود، ولی نمونه وار نیز به شمار نمی رفت.  اینک توده ای عظیم و دارای این ساختار شخصیت در شرایط پس از جنگ اول جهانی و انقلاب ناکام آلمان در ۱۹۱۸ قرار می گیرد.  به تحلیل فروم، در ابتدای قرن، اقتدار سلطنتی بی رقیب بود و طبقه‌ی متوسط در سایه‌ی این اقتدار، احساس امنیت داشت.  هنوز بنیاد خانواده پناهی امن به شمارمی رفت.  شخصیت رایج سادومازوخیست، راه حل مناسب خود را در چنین جامعه ای داشت.

دوران بعد از جنگ این وضع را به هم ریخت.  وضع اقتصادی به ویژه رکود اقتصادی ۱۹۲۳ طبقه‌ی متوسط پایین را در سراشیب انداخت.  هر چند سال های بین ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ رشد اقتصادی به همراه داشت، رکود کامل سال ۱۹۲۹ امیدهای طبقه‌ی متوسط آلمان را خاموش ساخت.  اقتدارهایی که این طبقه به آن ها دلخوش بود، یکی پس از دیگری رنگ باختند.  اینک باید به سوی کدام “یاری رسان جادویی” می رفت؟  اگر طبقه‌ی متوسط پیش از جنگ و انقلاب، خود را بالاتر از کارگر می دانست، اینک تصویر او نزد خودش مخدوش شده بود.  این همه از نظر فروم، تقاضایی کافی برای به میدان آمدن حزب نازی و عرضه‌ی “یاری رسان جادویی” ناسیونال سوسیالیسم یا نازی بود. در ایدئولوژی نازیسم، سرنوشت این طبقه‌ی متوسط روان نژند، سرنوشت کل ملت آلمان قلمداد شد.

فروم در این بررسی نه نظر کسانی را می پذیرد که هیچ عامل روانشناختی را در بررسی شکل گیری نازیسم دخیل نمی دانستند و نه دیدگاه آن هایی را می پذیرد که کل نازیسم را یک پدیده‌ی روانی می دانستند.  او این ناسازه را چنین حل می کند که نازیسم یک پدیده‌ی اقتصادی- اجتماعی بوده، ولی فهم چگونگی سلطه یافتن آن بر کل یک ملت و پیروی آن ها از نازیسم، نیازمند تحلیل های روانشناسی اجتماعی است.  بخشی از ملت آلمان بدون مقامت به رژیم نازی تسلیم شدند، ولی به ستایشگران آن تبدیل نشدند. از آن جمله بودند طبقه‌ی کارگر و لیبرال ها و کاتولیک ها که مقاومت آنها خیلی زود درهم شکست.  فروم این وادادگی را حاصل خستگی و بریدن درونی در اثر شکست رؤیای استقرار سوسیالیسم در میان طبقه‌ی کارگر آلمان در انقلاب ۱۹۱۸ می داند.  بخش دیگر ملت آلمان و به طور عمده طبقه‌ی متوسط، سخت شیفته‌ی نازیسم شده، به خدمت آن ها درآمدند.

نتیجه گیری فروم در این اثر برای دمکراسی ها هشدارآمیز است.  او حس درماندگی و بی قدرتی و خطوط شخصیت اقتدارگرا و خودکارشده را، هر چند نه به شدت نازیسم، ولی در دموکراسی های مدرن نیز قابل مشاهده و نگران کننده می داند.  او نازیسم را تنها تهدید دمکراسی های غرب در زمان نگارش این اثر و اوج جنگ دوم جهانی نمی بیند.  فروم به همین دلیل، در صفحه های اول کتاب، این سخن جان دویی، فیلسوف انگلیسی، را نقل کرده بود:

خطر جدی برای دموکراسی ما وجود حکومت های توتالیتر نیست.  بلکه وجود چیزی درون رفتارهای شخصی و درون نهادهای خود ماست که اقتدار بیرونی، نظم، یکپارچگی و وابستگی به رهبر بزرگ را در کشورهای خارجی رو آورده است.  میدان نبرد از این رو، همین جا در درون خود ما و نهادهای ماست.

نقد فروم از آزادی در دموکراسی های موجود با انتقاد او از این باور قراردادی آغازمی شود که می گویند دمکراسی مدرن با رهاکردن فرد از همه‌ی محدودیت های بیرونی، یعنی اعمال آزادی منفی [آزادی از] به فردگرایی حقیقی دست یافته است.  او می نویسد:

ما افتخارمی کنیم که زیردست هیچ اقتدار بیرونی نبوده، در بیان اندیشه ها و احساس های خود آزادیم و گمان می کنیم که این آزادی خود به خود، فردگرایی ما را تضمین کرده است.  ولی حق بیان افکار ما تنها زمانی معنادارد که از خود فکری داشته باشیم: آزادی از قید اقتدار بیرونی تنها زمانی دستاوردی پایدار خواهد بود که شرایط درونی و روانشناختی نیز به گونه ای باشد که بتوانیم فردیت خود را مستقرسازیم. 

سرکوب عشق، میل جنسی و عواطف

فروم در تصویر قیدوبندهای درونی انسان مدرن، جایگاه مهمی را به بررسی سرکوب عشق، میل جنسی و عواطف به طور عام در شخصیت فرد مدرن داده که قابل انطباق با سرکوب مشابه در حکومت اسلامی است. او می نویسد:

در جامعه‌ی ما عواطف به معنای عام آن منع می شوند.  در حالی که بی شک، هر گونه اندیشه‌ی خلاق – همچنین کنش خلاق – پیوند تنگاتنگی با عواطف دارد.  فکرکردن و زیستن بدون عواطف تبدیل به یک ایده آل شده است.  ” عاطفی بودن” مترادف ناسالم و نامتعادل بودن انگاشته می شود.  فرد با پذیرش این استاندارد، بسیار بی مایه و تفکر او فقیر و سطحی شده است.  از آن جا که عواطف به طور کامل قابل کشتن نیستند، پس باید یکسره جدا از سویه‌ی عقلانی فرد نگه داشته شوند.  نتیجه، احساساتی گری مبتذل و دروغینی است که فیلم ها و آهنگ های عامیانه، میلیون ها مشتری گرسنه‌ی عواطف را با آن ها تغذیه می کنند. 

در این میان، فروم با یادآوری دستاورد بزرگ فروید که تصویر انسان عقل گرا را شکست و درها را به روی کاوش در نهانگاه روان و عواطف گشود، به روانپزشکان و روانکاوان انتقادمی کند که در پی قالب گیری شخصیت هایی متحد الشکل هستند که نه خیلی غمگین، نه خیلی شاد، نه خیلی عصبانی و نه خیلی هیجان زده باشند.  این روانپزشکان و روانکاوان برای توصیف شخصیت هایی که به انگاره های قراردادی تسلیم نشده اند، از واژه های “کودک وار” و “روان نژند” استفاده می کنند.  فروم این برچسب ها را بدتر از فحش های سنتی می داند که فرد دستکم می دانست دربرابر چه کسی از خود دفاع کند!  در این مورد چه کسی می تواند با “علم” درافتد؟  به نظر فروم، نظیر سرکوب عواطف با نام علم و هنجارهای شخصیت، بر روی اندیشه‌ی اصیل نیز سرکوب صورت می گیرد.  فروم با ذکر تأثیر مخرب برخورد رسانه ها با اندیشه، بر ضرورت بال و پردادن به خلاقیت فردی و خرد سنجشگر در زمینه های فکری تأکید دارد. 

فروم فرایند تخریب فردیت و گریز از آزادی در دنیای مدرن را این گونه جمعبندی می کند:

 [موجود انسان] نمی تواند انزوا را تحمل کند و وقتی منزوی شود، در مقایسه‌ی خود با دنیای بیرون احساس کوچکی و درماندگی می کند.  به دلیل این انزوا، وحدت دنیا در چشم او فرومی ریزد و او جهت خود را گم می کند.  به این ترتیب، زیر فشار شک های خود درمورد خویشتن، معنای زندگی و سرانجام هر گونه اصول راهنمای کنش های او از پا درمی آیند.  حس درماندگی و شک، زندگی را فلج می کنند و انسان برای ادامه‌ی زندگی به گریز از آزادی دست می زند… او به سوی بندگی می رود… او امنیت جدید و شکننده ای را به بهای قربانی کردن خویشتن فردی خود به دست می آورد.  از آن جا که نمی تواند تنها بماند، به این گزینه رومی آورد که خود را گم کند”. 

فروم در جستجوی رهایی از این چرخه‌ی معیوب، باور خود به وجود راه حل را حفظ می کند:

انسان باید بتواند آزاد باشد، ولی تنها نباشد؛ اندیشه‌ی انتقادی داشته باشد ولی از شک ها اشباع نشود؛ مستقل باشد، ولی بخش جدایی ناپذیر بشریت باقی بماند.  چنین آزادی ای می تواند از راه تحقق فردیت و خودبودن به دست بیاید.  فیلسوفان ایده آلیست معتقدبودند که تحقق فردیت می تواند از راه عقل به تنهایی به دست بیاید.  آن ها اصرار در دوپاره کردن شخصیت انسان داشته اند تا طبیعت انسان سرکوب و از سوی عقل او نگهبانی شود.  ولی پیامد این دوپاره گی آن بوده که نه فقط عواطف او، بلکه عقل او نیز از کار افتاده است.  عقل با تبدیل به زندانبانی برای نظارت بر زندانی خود، یعنی طبیعت انسانی، خود به یک زندانی تبدیل شد و از این رو هر دو بعد شخصیت انسان، یعنی عقل و عواطف، با هم از کار افتادند. ما بر آنیم که تحقق خود نه تنها از راه کنش اندیشیدن، بلکه از راه تحقق کل شخصیت انسان و نمود فعال بالقوگی های عاطفی و عقلانی او ممکن می شود.  این بالقوگی ها در همه‌ی افراد وجود دارد، ولی تنها در همان مقیاسی که نمود می یابند، واقعیت پیدامی کنند. به بیان دیگر، آزادی مثبت، از فعالیت خودجوش کلیت به هم پیوسته‌ی شخصیت برمی خیزد”.

این مفهوم “فعالیت خودجوش” در مسیر تحلیل فروم، اهمیت بسیار دارد و از دید او کلید شکستن چرخه‌ی معیوب آزادی است.

کنشگری خودجوش: کلید شکستن چرخه‌ی معیوب آزادی

رفتار خودجوش spontaneous  از دید فروم به هیچ رو از سر اجبار درونی یا compulsive نیست.  باید افزود که هم معنادانستن خودجوشی با رفتار آنی یا impulsive در زبان انگلیسی معمول درست نیست و خودجوشی ارتباط مستقیم با خودآگاهی آزموده دارد.  فروم با درنظرداشتن این معنای خودجوشی است که آن را متضاد رفتار اجباری می داند.  رفتار اجباری برخاسته از حس انزوا و بی قدرتی فرد و فعالیتی ناشی از خودکارشدگی است؛ یعنی در پیش گرفتن کورکورانه‌ی انگاره های القاشده از بیرون.  رفتار خودجوش همان گونه که فروم به ریشه‌ی لاتین این واژه‌ی sponte اشاره می کند، به معنای رفتار از سر اراده‌ی فردی است؛ رفتاری که نه از وجود دوپاره شده میان عقل و عواطف، بلکه حاصل جمع همبسته‌ی آن ها است.  فروم خودجوشی در هر سه قلمرو اندیشه، احساس و عمل را در نظر دارد. کنش خودجوش از نظر فروم، آزادی مثبت را در کنار آزادی منفی تحقق می بخشد.

دیدیم که فروم در سراسر گریز از آزادی، این خط را دنبال کرد که مفهوم منفی آزادی به معنای “آزادی از” یا رفع موانع بیرونی، به تنهایی و بدون همراهی با معنای  مثبت آن یا ” آزادی برای” به معنای تحقق خود  self-realization، قادر به برقراری آزادی حقیقی نبوده است.  این عدم تعادل به انزوا و درماندگی انسان مدرن انجامیده است.

فروم کنش خودجوش را راه حل دشواره‌ی آزادی می داند.  خودجوشی spontaneity  منشی است که فرد را از ناخودآگاهی رهانده، با خود حقیقی او در اتصال قرار داده، شخصیت او را با سامانی سنجیده و آزموده، بازیابی می کند.  در این حالت، فکر، تصمیم، کنش و عاطفه‌ی خودجوش از درون فرد، آگاهانه و با شناخت از القاهای بیرونی و اقتدارهای درونی شده، می جوشد.  به نظر فروم، فرد تنها از راه گسترش منش خودجوشی می تواند “بر دهشت تنهایی خود غلبه کند، بی آن که انسجام فردیت خود را قربانی سازد.  زیرا انسان با تحقق فردیت خودجوش، خویشتن را یک بار دیگر از نو با دنیا، انسان، طبیعت و خویشتن وحدت می بخشد.”  فروم تحقق خود و آزادی مثبت (آزادی برای) را از راه کنش خودجوش در حیطه های کار، کنش، اندیشه و عشق ممکن می داند.  فروم فراموش نیز نمی کند که رفع موانع بیرونی بر سر راه آن ها اهمیت درجه اول دارد.  از همین رو همزمان با حرکت به سمت تحقق خود و آگاهی به ضرورت آن، لزوم آزادی منفی و برداشتن موانع را گوشزد می کند.

منش خودجوش در چند قلمرو می تواند به تحقق آزادی مثبت (آزادی برای) بینجامد.  یکی از این قلمروها کار است، نه کار اجباری، بلکه “کار، همچون آفرینشی که طی آن انسان در کنش آفرینش با طبیعت به وحدت می رسد”.  او این بن مایه را در کتاب خود به نام مفهوم انسان نزد مارکس (۱۹۶۱) Marx’s Concept of Man بسط می دهد.

عشق همچون کنش و نه فقط احساس  

اوج تحلیل فروم از دشواره‌ی آزادی، مطرح کردن عشق همچون عنصر تحقق فردیت و در نهایت، آزادی است.  او موضوع عشق را بعدها در سال ۱۹۵۶ در اثر خود به نام هنر عشق ورزیدن گسترش داد که به یکی از پرخواننده ترین آثار قرن تبدیل شد.  فروم در هنر عشق ورزیدن نیز بن مایه‌ی گریز از آزادی را دنبال کرده، می گوید که احساس تنهایی و انزوا ویژگی گریزناپذیر فردی است که در جامعه‌ی مدرن، هنوز یکسره از خودبیگانه نشده و توانایی حساس ماندن و احساس داشتن را همراه با حس حرمت به نفس حفظ کرده، خود را در معرض فروش نگذاشته و قادر به احساس رنج دیگران است.  اگر گریز از آزادی و تسلیم آن راه حل درست نیست، تنها پرورش حس عشق و مهر برای کاهش حس تنهایی، خطر گریز از آزادی را منتفی می سازد.

فروم در هنر عشق ورزیدن، عشق را نیازمند غلبه بر خودشیفتگی، داشتن اصول و تمرکز و صبر می داند.  او عشق را نه یک احساس، که یک کنش ارزیابی می کند.  عشق در مقام یک کنش خودآگاه نمی گوید: “دوستت دارم چون به تو نیاز دارم”، بلکه می گوید: ” به تو نیاز دارم، زیرا دوستت دارم”.  از سوی دیگر، عشق در درجه‌ی اول، فقط متوجه یک فرد نیست، بلکه منش و سامانی است در شخصیت یک انسان که رابطه‌ی او با کل هستی را تعریف می کند.  فروم، دنبال نظر خود در گریز از آزادی پیرامون وابسته زیستی symbiotic attachmentدر شخصیت های سادومازوخیست و اقتدارگرا را در هنر عشق ورزیدن نیز گرفته، گوشزد می کند که اگر فرد تنها یک نفر دیگر را دوست بدارد و به دیگران بی تفاوت باشد، عشق او به آن فرد چیزی نیست جز زیستی وابسته یا گسترش خودپرستی.  انسان تنها موجود زنده ای است که مسائل وجودی برای او یک دشواره هستند.  عشق تنها پاسخ به این دشواره است. 

در گریز از آزادی، فروم عشق آگاهانه را مهم ترین عنصر منش خودجوشی و راه حل انسان مدرن برای رسیدن به آزادی فراگیر می داند: 

“عشق، مهم ترین عنصر این خودجوشی است؛ نه آن عشقی که تحلیل رفتن یک فرد در فرد دیگر یا تملک فرد دیگر باشد، بلکه عشق همچون تأیید دیگران و وحدت فرد با دیگران بر پایه‌ی حفظ فردیت خود.  کیفیت پویای عشق در همین دوقطبی بودن نهفته است: این که ناشی می شود از نیاز غلبه بر جدایی که به تنهایی ختم می شود، ولی با این حال، در جریان آن، فردیت فرد، حذف نمی گردد”.

امید آن که در این روزهای دشوار ولی پرامید، جهد کنیم تا مهرما به یکدیگر – نه فقط همچون یک احساس، بلکه به قول فروم مانند یک کنشگری – افزون شود. مولوی هم گفت:

گر تو خواهی کز شقاوت کم شود     جهد کن تا مهر تو افزون شود

فهرست منابع

 

1- Fromm, Erich.: 1961.  Marx’s Concept of Man. Frederick Ungar Publishing Co., New York.

2- Fromm, Erich.: 1942. Fear of Freedom. Routledge & Kegan Paul, London.

3- Fromm, Erich.: 1959. The Art of Loving. Harper & Row, New York.

 

[1]  در واقع این اثر در زمان زندگی فروم با دو عنوان منتشر شد:  Fear of Freedom  (۱۹۴۲) و در برخی نسخه ها:  گریز از آزادی یاEscape from Freedom  که با همین نام در ایران با برگردان نده یاد عزت الله فولادوند منتشر شد.

[2] در این نوشته، نقل قول ها از سه اثر اریش فروم توسط نگارندهء این جستار از متن زبان اصلی برگردان شده اند، با این مشخصات کتاب شناسی:

Fromm, Erich.: 1942. Fear of Freedom. Routledge & Kegan Paul, London، p 138

Fromm, Erich.: 1961. Marx’s Concept of Man. Fredrick Ungar Publishing Co, New York, United States of America.

Fromm, Erich.: 1959.  The Art of Loving. Harper & Row, New York.