چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ بخش سوم: نظریه ” ناامیدی-قیام”

 

دکتر محمود مسائلی :

به افتخار حسین رونقی و مبارزه  بی امان او علیه حکومت استبدادی و با احترام به اراده استوار خانواده گرامی و دردکشیده این مبارزه نستوه راه آزادی

طرح موضوع

مبارزات رهایی بخش مردم علیه حکومت جهل و استبداد دینی با عبور از مراحل اولیه وارد مرحله حساسی شده است که باید آنرا انقلابی تمام عیار علیه رژیم به اصطلاح مذهبی سیاسی حاکم بر شئونات و سرنوشت کشور نام گذاری کرد. مردم با خشمی عمیق  نسبت به فریبکاری ها و فساد رژیم حاکم بر کشورکه همه سرمایه های مادی و انسانی جامعه را به یغما برده است،  با همه توان خویش پایان حکومت دینی را فریاد می زنند.  این فریاد شاید در همه تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.به راستی چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ چه عوامل و پیش زمینه هایی در شکل گیری فریاد اعتراض و انقلاب مردم علیه حکومت دینی دخیل بوده اند؟ در حالیکه در سال اول انقلاب به اصطلاح اسلامی، بخشی بزرگی از مردم به سبب باورهای مذهبی خویش به حکومت  روحانیت شیعی اقبال نشان دادند، چه عوامل و موضوعاتی موجبات شکل گیری خطوط گسل میان مردم و حکومت دینی را باعث شد؟ چرا مردم همچنان در مقابل استبداد مذهبی سینه سپر کرده و از اهدای جان خویش در راه رهاشدن از آن استبداد واهمه ای ندارند؟ چرا  مردم و بویژه جوانان با همه قوای خود به میدان آمده اند تا حکومت مذهبی را از صحنه جامعه بیرون کنند؟  و با این پرسش تکرار می شود که به درستی چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟

این سلسله نوشتارها سه فرضیه را برای توضیح و چرایی آتش خشم مردم توضیح می دهد. در بخش اول نوشتار با عنوان “چرا مردم تا این اندزه خشمگین هستند: نظریه کینه های کهن”، این فرضیه مورد بحث قرار گرفت که روحانیت شیعه از آغاز شکل گیری سازمان یافته خود، یعنی از زمانی که به نهادی اجتماعی تبدیل شد، همواره نوعی تنفر نسبت به نگرش عقلایی جامعه و مظاهر مدرن زندگی از خود نشان می داد. این تنفر با رسوخ به باورهای مذهبی مردمی که به روحانیت اعتقاد داشتند، به قیامی منجر شد که عنوان انقلاب اسلامی به خود گرفت. روحانیت شیعه از این اعتماد مردم نهایت استفاده را در جهت منافع خود برده، و با به هرزگی کشاندن همه منابع ملی کشور، حضور استبدادی عقب مانده و جزمی خود را بر همه زسمنه های مملکت توسعه بخشد. تجربه چهل و چهار سال گذشته نشان داد که حکومت روحانیت بجز تباهی و ویرانی برای کشور، دست اندازی به دیگر کشورهای منطقه، برافروختن آتش اختلافات و دشمنی با دیگر ملل جهان، و دستقرار حکومتی تمامیت خواه نتیجه دیگر در بر نداشته است. قیام مردم ایران بر علیه این حکومت استبدادی دینی را می بایست در پناه خشم مردم نسبت به ملایان حاکم بر کشور توضیح داد.

در بخش دوم نوشتار، فرضیه ناهنجاری های اجتماعی به نمایش گذاشته شد. این فرضیه از امیل دورکهایم به عاریت گرفته شد تا بتوان توضیح داد که به دلیل استقرار حکومت مذهبی بر جامعه، نظم عادی پیشن که آرام آرام در مسیر تکاملی خود روان بود، به یکباره فرو پاشیده و در فضای احساسی و هیجانات توده های مردمی ناآگاه مذهبی  جامعه را به شرایط “ناهنجاری” کشاند.  در حالی که نظام حاکم می کوشید باورهای مذهبی خرافی خود را به نام دین و  الهیات به جامعه تلقین (و یا تحمیل) نماید، و علی رغم همه امکانتی که برای توسعه این باورها بکار گرفت، هرگز نتوانست هنجارهای حقیقی مورد نیاز جامعه را  مستقر نماید. فضای سرخوردگی و نا امیدی ناشی از عدم وجود هنجارهایی که بتوانند نه تنها مردم را در مسیر هویت واقعی خود رهنمون سازند،  بلکه راه های توسعه و تعالی انسانی را در بالاترین مراحل رشد و تکامل اجتماعی و انسانی باعث شوند،  موجبات خشمی عمیق را در مردم به وجود آورد. درحقیقت، خشم مردم علیه حکومت دینی را می بایست در پرتو نیاز آنها به استقرار هنجارهایی توضیح داد که لازمه هویت انسانی آنان است. شعار “آخوند برو گمشو” به روشنی از این نیاز مردم برای ادراک هویت انسانی خود سرچشمه می گیرد.  بنابراین، خشم موجود به دلیل وجود ناهنجاری های موجود است که در اثر جابجایی ارزش ها و خلاء ناشی از عدم استقرار ارزشهای انسانی فوران کرده است. 

فرضیۀ سوم بر پایۀ نظریۀ یأس-پرخاشگری روانی قرار می گیرد که بر اساس آن علت اولیه و اصلی خشم مردم ناشی از ترکیبی از سرخوردگی و پرخاشگری است. این نظریه موضوع بحث در این نوشتار می باشد.

ناامیدی-قیام به عنوان انگیزش طبیعی انسان

“تد  روبرت گور”، استاد امریکایی مطالعات قیام های مردمی و اختلافات، را باید به درستی خالق این نظریه روانشناختی اجتماعی دانست که علل و چرایی خشم مردم نسبت به نظام های حاکم بر جامعه را در “یاس و پرخشگری” جستجو می کند. در کتاب چرا مردم قیام می کنند[1]، همراه با اقلیت های در معرض خطر: نگاهی جهانی به درگیری های قومی سیاسی[2]، شورش سیاسی: علل، نتایج و جایگزین ها[3]، و انقلابات اواخر قرن بیستم[4]، این بحث را در پیش خوانندگان خود باز می کند که گروه های هویتی که در نظام های سیاسی، خواه در سیاست بین الملل، و خواه در سیاستهای داخلی، مورد شناسایی قرار نگرفته و صدای آنها خاموش شده است، به دلیل یاس ناشی از این سرکوب هویتی خود پا به عرصه پرخاشگری و سپس انقلاب علیه نظام های حاکم می گذارند.  ریشه های این فرضیه را می توان در همان کتاب کلاسیک چرا مردم قیام می کنند، جستجو کرد. با مرور بخش های اصلی این کتاب، می توان نظریه سرخوردگی و پرخاشگری را برای مطالعه چرایی خشم مردم علیه استبداد دینی متوهم توضیح داده و تفسیر کرد. تد گور در این کتاب استدلال می کند که علت اولیه و اصلی به پایان رسیدن ظرفیت مردم برای  تحمل خشونت و سرکوب نظام های حاکم، ناشی و برآمده از شرایط سرخوردگی- پرخاشگری است.  این سرخوردگی و یاس در ابتدای شکل گیری آن، که به سختی می تواند تعریف شود از چه زمانی آغاز شد و سپس شدت گرفت، ضرورتا به قیام مردم منجر نمی شود. اما هرگاه به اندازه کافی طولانی این ناامیدی و یاس ادامه یابد، به گونه ای که به شدت و با همه ابعاد خود توسط مردم، و در روح و روان آنها احساس شود، اغلب خشم مردم و در نهایت قیام آنها نسبت به شرایط موجود را باعث می شود. در حقیقت، پس از مدتی که احساسات و هیجانات ناشی از روح انقلابی گری اولیه که در آغاز دگرگونی های اساسی سال ١۳۵۷ اتفاق افتاد، و سپس غلبه انحصاری بر همه هرم های قدرت و منابع کشور، مردم به تودریج دریافتند که رژیم تحت هیچ شرایط مایل به بازیبنی در نگرش خود نسبت به جامعه و مردم نیست. با مشاهده این توهم اقتدارگرایی، احساس شدید به حاشیه رانده شدن، سرکوب هویت ملی و فرهنگی، و فشارهای حاصل از نابرابری های نظام وار  تحمیلی از سوی رژیم، به تدریج احساس محرومیت از همه مواهب طبیعی زندگی و سرخوردگی حاصل زا بیش از چهار دهه حکومت اتحادیه بدترین ها، در مردم شکل گرفت. این ناامیدی و یاس، همراه با ظلم و ستم همراه با خود بزرگ بینی طبقه بی ریشه حاکم بر کشور، نارضایتی شدید، و سپس عصیان و انقلاب توسط مردم را بر انگیخت. در مقدمه ای که به مناسبت چهلمین سال انتشار این کتاب در چاپ اخیر این کتاب نوشته شده است، شکل گیری و سیر تحولاتی که مردم را به قیام بر می انگیزد به اختصار توضیح داده شده است. هرچند که کتاب مذکور یکی از مابع اولیه و کلاسیک مطالعه رفتار مردم و چرایی انقلاب آنها می باشد، اما می تواند برای درک چرایی انقلاب مردم ایران علیه حکومت استبداد مذهبی مفید باشد. در اینجا، آن مقدمه با تغییرات و توضیحاتی که می تواند در ادراک چرایی انقلاب مردم مفید باشد تشریح می شود[5]:

  • برای مطالعه چرایی انقلاب مردم پیشنهاد می شود که بررسی هویت گروهی مردم و نارضایتی افراد محروم، از جمله گروه های به فقر کشانده شده، بیکاری گسترده جوانان، و نارضایتی گسترده اعضای اقلیت های قومی، ملی و مذهبی آغاز کنید. البته این نوشتار محرومیت را به معنی فراگیر کلمه یعنی احساس خشمی عمیق نسبت به سلطه انحصاری گروه حاکم بر همه منابع مادی، انسانی، فکری، و فرهنگی جامعه در نظر می گیرد.
  • علل و چرایی نارضایتی و خشم مردم مردم را باید با در نظر گرفتن وضعیت و رفتار آنها نسبت به مظالمی که توسط دولت استبدادی بر آنها تحمیل شده است، درک کرد. بنابراین، برای درک حقیقی چرایی خشم مردم باید به سخن و خواست آنها گوش فرا داد، نه آنچه دیگران (تحلیل گران مختلف و یا منابع خارجی می گویند) در مورد مردم می گویند. باید صدای مردم را شنید. این تنها راه برای درک شرایط مردم و فریاد انقلابی آنان علیه حکومت مذهبی می باشد.
  • باید این پرسش را فرا راه اندیشه نقادانه خود قرار داد که چرا شکل گیری احساس نادیده گرفته شدن مردم، که ریشه اصلی همه نابرابری ها و بی عدالتی هاست، و آسیب های هویتی عمیق بر آنها، همه اعضای جامعه را به اعتراضات گسترده، و در نهایت به انقلاب در برابر رژیم استبدادی اسلامی کشانده است.
  • انگیزه ها کسانی که می خواهند رهبری انقلاب مردم را در دست گرفته و بویژه می کوشند در میان افراد آسیب دیده جایگاهی داشته باشند.
  • مطالعه انگیزه ها و راهبردهای دولت سرکوبگر در برخورد با مردم نیز می بایستی مورد توجه قرار گیرد. آیا سیاست های حکومت استعدادهای نهفته در قیام مردم را افزایش و یا کاهش می دهد؟ آیا اساسا، آنگونه که جریانات اصلاح طلبی می گویند، حکومت تمایلی به باز کردن پنجره های گفتگو با مردم و انجام اصلاحاتی در ساختار نظام دارد؟ بی تردید پاسخ به این پرسش منفی است. نظام دینی ماهیتا و ذاتا نمی تواند اصلاح پذیر باشد. اصلاح گری و تعامل در این نظام دینی به لحاظ منطقی جمع نقیضین[6] است.
  • در مطالعه چرایی قیام مردم جان به لب رسیده، و شیوه هایی که می تواند آنها را در به پیروزی رساندن انقلابشان یاری رساند، باید شواهدی را از موفقیت های جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، خط مشی و ایدئولوژی‌ آنها، و نمونه‌هایی از اقدام سیاسی موفق جستجو کرد تا بتوان نارضایتی‌های گسترده، قیام عمومی مردم، بسیج نیروها، و انتخاب‌ها را در میان ساز و کارهای مختلف سیاسی نافذ و تأثیرگذار نمود.
  • تحلیل صحیحی از فشارها و محدودیت های بین المللی که می تواند بر نحوه واکنش حکومت اسلامی و اقدامات سیاسی آن تأثیر گذار باشد، اجتناب ناپذیر است.
  • اینکه چگونه اقدامات سیاسی و واکنش های دولت بر گروه های درگیر تأثیر می گذارد، باید مورد توجه قرار گیرد. هر یک از طرفین، و گروه های سیاسی مرتبط با آنان، تا چه اندازه سود می برد یا ضرر می کند، نیز باید در کانون توجهات قرار گیرد.

گور این فرضیه «محرومیت نسبی» مبنای کار و مطالعه خود قرار داده و توضیح می‌دهد که اختلاف بین آنچه مردم فکر می‌کنند سزاوار آن هستند، و آنچه واقعاً فکر می‌کنند می‌توانند به دست آورند، می بایست به کانون توجهات کشیده شود. دقیقا برخلاف تئوری های انقلاب که می کوشند رابطه میان شرایط پیش انقلابی و شکل گیری انقلاب را توضیح دهند، قیام مردم در این شرایط فرصیات دیگر را اقتضا می کند. در حقیقت، در این شرایط نوع مشخصی از ابعاد روانشناسی اجتماعی می تواند علل و چرایی قیام مردم را نمایان سازد. علت طرح این فرضیه هم این است که در هر جامعه ای حتی جوامع دمکراتیک نیز امکان وقوع دارند. آنچه که این امکان وقوع قیام مردم توضیح می دهد همان حالات روحی و روانشناختی اجتماعی ناشی از یاس و نا امیدی نسبت به نظام برای ایجاد اصلاحات و یا تغییراتی در نگرش خود به مردم و جامعه می باشد. در واقع، این قیام در باورها و نگرش آنان نسبت به مفاهیم حیاتی زندگی رابطه مستقیم و گریز ناپذیر دارد. به سخن دیگر نمی توان مردم را در حالت و شرایط انقلابی فراگیر تصور کرد، اما آن دگرگونی هایی که در روح و احساسات آنها، و بویژه در باورها و ارش های مورد نظر آنان بوجود آمده است را نادیده انگاشت. از اینروی رابطه ای مستقیم میان باور مردم برای دگرگونی های بنیادین در بن و شالوده جامعه، که همانا با اضمحلال نظام به اصطلاح اسلامی میسر می باشد، و عزم و اراده ای که در آنان برای تغییر بوجود آمده است، وجود دارد، به گونه ای که آن باورها حتی بر برنامه اقدام مردم پیشی می گیرد.

گزاره اصلی فرضیه ناامیدی- پرخاشگری این است که هر چه ناامیدی مردم بیشتر باشد، میزان پرخاشگری آنها علیه منبع سرخوردگی و یاس بیشتر خواهد بود. این فرضیه مبنای انگیزشی لازم را برای اقدامات انقلابی فراهم می کند: هر چه شدت نامیدی و محرومیت بیشتر باشد، درجه و شدت انقلاب فزونی می یابد[7].

بنابراین، هرچه میزان ناامیدی بیشتر باشد، مردم را به واکنشی شدیدتر  و نسبت به ناامیدکنندگان خود برانگیزد. این انگیزش در درون احساسات و تمایلات طبیعی انسان برای تغییر در شرایط زندگی شکل گرفته، و سپس ذهنیت مردم برای شیوه ایجاد تغییر را آماده می سازد. در اینجاست که تردیدها و ترس ها فرو می ریزد و این باور به وجود می آید که قیام تنها ره پایان بخشیدن به شرایط موجود است. جالب اینکه این شیوه تحلیل بی ارتباط با گفتمان حقوق بشر بین المللی نیز نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه قیام مردم را به عنوان آخرین راهکار، یعنی بعد از اینکه همه درها از سوی حاکمیت بر روی مردم بسته می شود، مورد شناسایی قرار می دهد.

از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد،

از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالا ترین آمال بشر اعلام شده است،

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج بقیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد

از این رو، شدت محرومیت از مواهب طبیعی یک زندگی عادی، که موجبات آسیب های انسانی و جسمی را باعث می شود، انگیزش لازم برای قیام را فراهم می آورد. علاوه بر این، نسبت مشارکت مردم در قیام علیه حکومت جابر با ادراک آنان از آن محرومیت برقرار می شود. حال هرگاه این احساس محروم شدن از آستانه تحمل برای یک زندگر عادی فراتر رود، بخش های بزرگی از جامعه سیاسی خود را  به انقلاب پیوند می بخشد. در حقیقت، انگیزش های مردم برای حرکت انقلابی برای براندازی رژیم از هما شرایط اجتماعی و سیاسی سرچشمه می گیرد که خود رژیم باعث و بانی آن است. در حالی که در اوایل عمر حکومتی خود، به دلیل آشکار نشدن ماهیت پلید خود، و همچنین باورهای سنتی مردم نسبت به دین، حکومت توانسته بود حمایت بخش عظیمی از مردم را با خود داشته باشد، هرگز نتوانست این حمایت مردمی را به گونه ای مستدام برای خود حفظ کند. تمامیت خواهی برآمده از ذات اجتناب ناپذیر حکومت دینی، مردم با به یاس و ناامیدی کشاندو مردم با همه وجود خود دریافته اند که این حکومت منبع اصلی تباهی ها، محرومیت ها، ضربات عمیق به احساس هویت انسانی و تاریخی، انزوای بین المللی، و دیگر مصائب می باشد. خشم حاصل از این شرایط باورهای مردم، و حتی دینداران، را برانگیخت و آنها را به اقدامی انقلابی فراخواند. مردم می دانند که باید از محرک های انقلابی پرهیز کنند، اما برای آنها راه حل دیگری بجز قیام علیه شرایط موجود باقی نمانده است. بنابراین، اگر اموال وابستگان به رژیم را آتش می زنند، اگر عمیقا خشمگین هستند، و اگر از واژه هایی مانند فحش دادن استفاده می کنند، باید ریشه های آنرا در همان خشم آنان نسبت به سیستم جستجو کرد.

اگر مردم در معرض محرک‌هایی قرار گیرند که نمی‌توانند از آن اجتناب ورزند یا بر آن غلبه کنند، تمایل ذاتی پیدا می کنند که به منابع آنها ضربه وارد آورند. اینگونه اقدامات مردم ممکن است ناامیدی آنها را کاهش دهد و یا حتی ندهد، اما به نظر می‌رسد که واکنش ذاتی رضایت‌بخشی برای آنها در قبال ناامیدی است. پاسخ‌های نوآورانه مردم ممکن است به نوبه خود حتی شامل توسل به خشونت باشد[8].

بنابراین، و در همه حال، اولا شرایط انقلابی واکنشی طبیعی به یاس و ناامیدی و خشم حاصل از آن نسبت به فریب ها و تبه کاری های حکومت می باشد،  ثانیا استعداد انقلابی بودن جمعی با شدت و دامنه محرومیت و سرکوب های مستمر حکومت با یکدیگر ملازمه دارند[9].  به عبارت روشنتر، اگر بین آنچه مردم باور دارند سزاوار آن هستند، و آنچه در اختیار آنها قرار دارد، ناسازگاری قابل توجهی وجود داشته باشد، واکنش مردم نسبت به آن امری طبیعی  و غیر قابل اجتناب است. گور بر این باور است که حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که نیازهای اساسی آنها برآورده خواهد شد، بازهم وقوع قیام مردم اجتناب ناپذیر است زیرا در همان باورهای مردم مشروعیت حاکمیت فروریخته است و هیچ امکان اصلاح در آن وجود ندارد. این موضوع را می توان از زاویه دید تفاوت میان نیازهای عادی و رفاهی مردم و نیازهای اساسی هویتی آنها نیز بررسی کرد. اگر حتی نیازهای عادی نیز با انجام اصلاحاتی تامین شود، که البته در این شرایط امری محال است، همان نیاز حیاتی مردم برای دریافت خویشتن مستقل انسانیخویش که لازمه شکل گیری هویتی آنان است، دست زدن به قیام علیه حکومت را ناگزیر می سازد.  در اینجا باز همان رابطه میان یاس و ناامیدی از تغییر شرایط تا زمانی که این رژیم حکومت را در دست دارد، و ضرورت قیام یکبار دیگر آشکار می شود. در نظر بگیریم که اساسا سرخوردگی همانند مانعی بر سر راه رفتار هدفمند می باشد، در حالیکه تمایل به قیام رفتاری کاملا طبیعی است که به دلیل آسیب های جدی که بر حیات مردم وارد شده است، خود را به نمایش می گذارد. تمایل به پاسخ سراسر خشم آلود در هنگام ناامیدی و احساس بن بست در ادامه حیات شرافتمندانه، بخشی از ساختار ذاتی روحی و احساسی انسان است که در اراده ای طبیعی برای قیام کردن متبلور می شود.

یک نتیجه گیری ساده

نظریه ناامیدی-پرخاشگری و سازوکارهای مرتبط با این این نظریه، پیوندی ناگسستنی میان احساس محرومیت تحمیلی، نادیده گرفته شدن ارزش های اساسی هویتی انسان، و انتظارات طبیعی برای یک زندگی عادی با باور داشتن به تغییر اساسی شرایط تحمیلی، برقرار می کند. این پیوند که ریشه های خود را در اعماق روح و روان انسان می دواند، انگیزشی لازم برای اقدام جمعی را فراهم می سازد که چهره آن در قیام مردم علیه حکومت های استبدادی نمایان می شود. در این پیوند و شکل گیری انگیزش ها برای ایجاد تغییرات بنیادین، عناصر آگاه و هدفمند راه هرنوع توهمی برای انجام اصلاحات در سیستم را مسدود ساخته و آنرا با نیازهای واقعی مردم در ناسازگاری می بیند. تجربه چهل و چهارساله مردم ایران نشان داده است که آنها یاد گرفته اند چه چیزهایی در زندگی آنها ارزشمند است، و چه چیزها و یا باورهای کاذبی زندگی طبیعی آنها را مخدوش می سازد. در طی مدت زمانی تقریبا نیم قرنی که مذهبیون قدرت انحصاری خود را بر شئونات و ارزشهای مردم، و نیز امکانات ملک و مملکت گشوده اند،  این حقیقت برای مردم روشن شده است که با پیروی از مرام کاذب مذهب سیاسی آنها نوعی صغارت را برخود تحمیل نمودنه اند. نتیجه این شرایط چیزی بجز ناامیدی و یاس برای مردم در جهت برخورداری از یک زندگی عادی نبوده است. در واکنشی طبیعی به عوامل و منابع اینگونه ناامیدی است که موجبات خشم روز افزون مردم را فراهم آورده است. این خشم از یک سو، و گوش ناشنوای متوهم حکومت دینی، ناگزیر مردم را به سوی قیامی فراگیر سوق داده است. اگر این خشم با قدرت و پایداری باقی بماند، مردم با نبوغ و خلاقیت های خود  سازوکارهای لازم برای به سرانجام رساندن قیام خود علیه حکومت استبدادی دینی را نیز فراهم می آورند. مردم حتی ممکن است یاد بگیرند که قیام علیه استبداد نه تنها ضروری، بلکه در ذات خود ارزشمند می باشد. این ارزش انقلابی که ریشه های خود را در باورهای مردم دوانده است، هر روز عمیقتر و گسترده تر می شود. نظام با بلاهتی عجیب چشمان خود را بر روی واقعیات عریان جامعه فرو بسته و هر روز بر دامنه سرکوب مردم می افزاید. مردم نیز همه ترس ها و نگرانی های خود را  با خشمی که هر روز بیشتر فوران می یابد، جایگزین ساخته و در راه آزادی و حیات شرافتمندانه انسانی می کوشند. این راه برگشت ناپذیری است. خشم مردم را نمی توان به خاموشی کشاند مگر زمانی که حکومت مذهبی برای همیشه از کشور رخت بربندد.

[1] Ted Robert Gurr, Why Men Rebel. Routledge, 1970.

[2] Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. United States Institute for Peace, 1993.

[3] Ted Robert Gurr. Political Rebellion: Causes, Outcomes, and Alternatives. Routledge, 2015.

[4] Ted Robert Gurr. Revolutions of the Late Twentieth Century. Routledge, 2020.

[5] Gurr, Why Men Rebel, p. xiv

[6] Principle of contradiction

[7] Why Men Rebel, p. 9.

[8][8] Ibid., p. 23.

[9] Ibid., p. 24.