کلامی با پدران و مادران

مژگان پورمحسن :

چند ماه است که کودکان ايران دردبستانها و دبيرستانهای دخترانه و گاه پسرانه قربانی سم پاشی و زهرالوده کردن هوای تنفسی شان توسط رژيم آخوندی ميشوند. درحاليکه از ابتدا کاملأ مشخص بود که دستوردهندهٔ  اين جنايت بی نظير در قرن بيست و يکم خامنه ای ضد ايرانيست، باصطلاح تحليلگران سياسی، اين حملهٔ واضح سراسری به نوجوانان فعال درصحنهٔ مبارزه و بزرگترين نيروی زمين زنندهٔ رژيم را کار« نيروهای طالبانی» و « گروههای غير قابل کنترل » و « خارج از ساختار رژيم » معرفی ميکردند. من اين تحليل گران را مْحًلل مينامم زيرا هيچ آدم عاقلی نيست که از همان ابتدا نفهميده باشد که اين تاکتيک خنثی سازی جامعه و به رکود بردن مبارزه مردم،  توسط حملهٔ شيميايی به ضعيف ترين و ظريف ترين و لطيف ترين و گسترده ترين قشرفعال جامعه است که هدف بيت رهبری است.

پدران و مادران عزيز!

فرزندان خود را تنها يا با اتوبوس مدرسه به قربانگاه نفرستيد. چطور پس از مسموم و مجروح شدنشان همه کارتان را کنار ميگذاريد و در صورت جان باختنشان نتنها شما بلکه فاميل و دوست و همسايه جمع ميشويد و روز و شبتان سياه ميشود و ديگر زندگی کردن هم برای بسياری از شما بيهوده و بی معنی ميشود. چرا انقدر صبر ميکنيد تا عزيزتان يا از دست برود يا با انواع بيماريهای ناشی از انواع سموم خانه نشين شود و بمرور جان بدهد تا بفهميد که در مقابل اين رژيمی که ۴۴ سال است بچه ميکُشد بايد تمام عيار ايستاد و دستش را از سر فرزندانتان قطع کنيد.

کافيست خودتان همراه کودکانتان برويد و درحياط مدرسه بنوبت هر روز ۱۰ پدريا مادر بمانيد تا مدرسه تمام شود و بچه هايتان را سالم به منزل برگردانيد. فردايش ۱۰ پدر و مادر ديگر درحياط مدرسه بمانند. خودتان اعلام شرايط اضطراری کنيد و به مديرمدرسهٔ فرزندانتان بگوييد که اجازه نميدهيد نور چشمانتان قربانی خشونت ضد بشری مسئولان شوند. از پدر بزرگها و مادر بزرگهايی که سَرپا هستند کمک بگيريد. نگذاريد اهريمن غالب بر ايران جگرگوشه هايتان را به يغما بَرَد. پس از دريافت ضربهٔ مهلک رژيم عزا گرفتن و گريه کردن و برسرو سينه کوفتن هيچ فايده ای ندارد. پا شويد، همّت کنيد، به خودتان و مسئوليت و توانتان ايمان داشته باشيد. فرزندانتان را همراهی کنيد. مگر پس از جان باختنشان نميگوييد ايکاش من بجای تو بودم، خوب پس همراه و همقدمشان باشيد. خودتان را سپر فرزندانتان کنيد.

پيروزی بر اين رژيم ضد ايران و ايرانی در دسترس شماست. عمل کنيد و نتيجه را با چشمان خود ببينيد.

۹ ماه مه ۲۰۲۳