آی…. ” ژینا” !  آی…مهسا !

 

رضا مقصدی :

سخن، زعاطفه های قشنگ باید گفت.

سخن ، ززیبایی.

که آفتاب ِدرخشان ِجان ِ زنده ی ماست.

ستاره ها به تماشای عشق ،آمده اند

وباغ های انار

بهار ِتازه تری را سلام می گویند.

تو از کدام طرف آمدی به خانه ی من ؟

که شورِشعرِزنان ِزمانه ام با توست.

سخنسرای صمیمی باغ ما ، “ژینا” !

من از تغزّل ِ مانای مردم ِ گیلم

من از ترانه ی تابان ِجان ِکُردستان.

تمام ِهستی ِسرسبز ِعاشقانه ی من –

تورا صدا زده است.

ومثل ِزمزمه ی جویبار ِتابستان –

ستاره باران ست.

به رنگ ِاسم ِ خودت هستی

به رنگ ِ زندگی وُ زن

به رنگ ِزیبایی

که همنشین ِ سلام وُکلام ِ آزادی ست.

تو نیستی که ببینی

چه آتشی به دل ِعاشقان ِ آب زدی.

جهان ، به جان ِجوانت پیام ِتازه ،نوشت.

ونام ِتو به سرود ِسپیده ها پیوست.

تو نیستی که ببینی.