اتحاد  مبارزه  پیروزی ( شعار ملی انقلاب مشروطه ایران)

 

IranChange( دگرگونی برای ایران فردا) :

با کمال  مسرت از انتشار منشورهمبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)، بی شک اتحاد ما رمز پیروزی مردم و اپوزیسیون برعلیه نظام جمهوری اسلامی است واین اتحاد بر امید و نیروی مبارزان راه آزادی و تمام مردم ایران در مبارزه با دشمن میهن و ملت ما خواهد افزود. ما این حرکت هوشمندانه را در راه پیشبرد اهداف جنبش انقلابی “زن، زندگی،  آزادی” ارزیابی کرده، و پیروزی بر دشمن مشترک را تنها در تعامل و همکاری های نزدیک مبارزاتی جریانات سیاسی ایران میدانیم. بدون شک رژیم جمهوری اسلامی و جریانات واپسگرا از هر گونه اتحاد و همکاری جریانات مترقی اپوزیسیون در هراس بوده و متضرر خواهند شد.

همچنین اتحاد سه جریان سیاسی اپوزیسیون، شورای ملی تصمیم، شورای مدیریت گذار و حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات) در یک هماهنگی مشترک با نام” جنبش وحدت ایرانیان” را تبریک گفته و درراستای اتحاد ملی برعلیه نظام جنایتکارجمهوری اسلامی میدانیم

اینگونه گامهای مثبت در جهت وحدت اپوزیسیون نور امید و اعتماد را در دلها زنده نگاه داشته و تجربه گران قدری خواهد بود برای ایران دمکراتیک فردا. لذا “ایران چنج” در جهت تحکیم و تقویت این حرکت از هرگونه یاری و همکاری دریغ نخواهد کرد.

٢٠ اسفند ١٤٠١ ( 11 مارس 2023)