بازدید از قلعه فرقه رجوی در البانی

 

هامبرچیان :

ملت اسلامی البانی اغوش خود را باز کرد واین فرقه در بدر را پناه داد و بعد متوچه شد صحبت از ارتش مقاوت میباشد از خود سوال کردند ارتش مقاوت یعنی چه این سوال باعث شد پلیس البانی از این ارتش

بازدید کند که در اتیه غافلگیر نشود.
بهمین دلیل حکم بازرسی از قلعه خانم رییس جهمورمریم رجوی خالق رقص  رهایی را از دادگاه البانی گرفت.
و این مسله باعث در گیری از طرف جعمیت داخل قلعه شد ولی پلیس مصمم بود حکم دادگاه را اجرا
کند.
ناگهان سر و گله افراددموکرات پبدا شد 
وشروع به نقد مسله کردند واین نقد دموکراتیک بقدری افراتی بود که فشار بخار دموکراتیک انها 
از لوله اگزوس بدنشان خارج میشد بدون توجه به
عمل قانونی پلیس البانی.
البته دموکرات نما هدفمند .
دوستدار ایران به امید رهایی از بند فرق فرهنگی.