باز می آئیم

 

رها اخلاقی :

“”””””” باز می آئیم””””””
باز می آئیم چو مشت آهنین 
در خم هر کوچه مائیم در کمین
شب پرستان پلید ضد نور
سویتان آئیم با صد خشم و کین
از جوان و پیر با هم مرد و زن
زیر پاتان زلزله ایرانزمین
یاد آن رزمندگان غرق خون
تا ابد فخری است بر این سرزمین
خون مهسا،خون نیکا این زمان
با دگر رزمندگان گشه عجین 
غرش آن رهنورد شیردل
آتشی سوزان  شود عین الیقین
شانه در شانه تمام شهر و ده
جمله پتکی اهنین و سهمگین 
می شوید جارو به امر انقلاب
پاک گردد از شما روی زمین
گرچه از پا تا به سر اندر سلاح
مشت ملت هست سنگینتر ز این
مهد آزادی شود این آب و خاک
تا جهان گوید به ایران افرین 
در میان رقص و شادی جمله شهر
باز می گوید”رها” شعری نوین
شعری از جنس عسل شهد گلاب
تا شود شیرین به کام حاضرین 
باز می آئیم چو مشت آهنین 
در خم هر کوچه مائیم در کمین 
 

شهریور ۱۳

۲۵۸۲ ایرانی

 چهار سپتامبر ۲۰۲۳