بیانیه ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان در وﯾﻦ در پشتیبانی از اعتراضات مردمی در داخل کشور

ر واضح است که حرکت و همگامی گسترده، پرتوان و موثر نیروهای مدافع جنبش‌های اجتماعی در ایران نیازمند مشارکت وسیع ایرانیان و نیروهای حامی بین المللی آن‌ها در خارج از کشور است. ضروری است که ما ایرانیان مقیم خارج که نیروی عظیمی را تشکیل می‌دهیم، متشکل و متحد شویم. این امر تنها با حضور فعال این نیروها امکان پذیر است

کشور ما ایران امروزه در بحران‌های عمیقی فرو رفته است. نارضایتی‌ عمومی از نابسامانی، هرج و مرج، فساد گسترده‌ی حکومتی و تضاد عظیم طبقاتی باری سنگین بر دوش ناتوان اقشار تهیدست گذارده است. بخش عظیمی از مردم توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی خود را از دست داده‌اند. 

نبود آزادی‌های دمکراتیک: قلم و بیان واندیشه، تحزب، تشکل و فقدان انتخابات آزاد از یک سو و اعمال دیکتاتوری مذهبی از سویی دیگر، تمامی وجوه زندگی مردم را در اسارت خود گرفته است. هر گونه صدای اعتراضی برای رهایی به‌شدت سر کوب می‌شود.

گرانی سه برابری قیمت بنزین جرقه‌ای شد بر خشم فروخفته‌ی توده‌های تحت ستم ایران که چهل سال سرکوب، محرومیت و نابرابری را تجربه می‌کنند. اخبار و تصاویر منتشره از خیزش آبان ماه ۹۸ که بر زمینه بحران ناشی از تضادهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز یافت، آن‌چنان هولناک و تکان‌دهنده است که هر انسانی را به فکر و چاره اندیشی وامی دارد و انگیزه‌ی دفاع و پشتیبانی از خواسته‌ها و مطالبات مردم را تقویت مینماید.

ادامه مطلب