درین کابوس مرا بنواز ای رنگین ترین آواز !

 

رضا مقصدی :

درین کابوس مرا بنواز ای رنگین ترین آواز

 

چه باید گفت با جانان؟
چه باید گفت با باران ِ سیلا سیل؟
چه باید گفت با خَیل ِخراب ِ خانه بر دوشان ِ خوزستان؟
ویا آن شهر وُ دیگر، شهر.

کدامین دست، باید از سرود ِ سرد ِ چشم ِ کودکان ِ درد بنویسد ؟
ویا از زاری وُ بیزاری ِآن مادران ِ پای، تا سَر، گِل.
وغمگین خوان ترین مردان ِدریاوار ِ خونین دل.
کدامین چشم، باید تا بگرید بر چنین افسوس ؟
کدامین خشم باید تا فروریزانَد ،از بنیاد –
دریغ وُ درد وُ شیون را
درین کابوس.

چراغی در فراسوی دلم افروختم در این شب ِ تاریک.
که ره را از مسیر ِ چاه ، بشناسم.
وجا پای ِ قدم های ترا ای آه ِ بی پایان !
ازین ویرانسرا تا سرزمین ِماه، بشناسم.
وبنوازم تمام ِ آرزوهای درخشان را –
که با ما همچنان با مهربانی ، دوستی دارند.

مرا بنواز ای دنیای شاد ِشعر ِشورانگیز !
که با من با سلام ِچشمهای دختر ِعاشق ، گذر کردی.
مرا بنواز ای رنگین ترین آواز !
اگر چه چشم ِ غمگین ِمرا همواره ، تَر کردی.