دویدن تا دویدن

 

رها اخلاقی :

توضیح:
چند بیت زیر به بهانه ورود
 ” رونالدو” قهرمان و کاپیتان ملی پوش کشور پرتقال به خاک میهن اشغال شده توسط ملایان مسلمان، یعنی ایران است. 
” رونالدو” نه تنها افتخاری برای خویش، بل پیش از آن افتخاری برای مردم و میهن خویش است.
 

“”””””””دویدن تا دویدن”””””””

 
تماشاگر 👇🏼
:عقل من گرد است همچون توپ فوت
رازیم بر یک، قوت لایموت 
میدوم دنبال توپ یا توپ باز 
زین سبب هستم پی تیم، پا به گاز
دائما دنبال کاپیتان و تیم 
پوست من چون کرگدن گشته ذخیم
 
“ناقد” خطاب به بازی کن:👇🏼
 
کار تو عین خر عصاری است
تاجری هستی که هر بازاری هست
عین توپ در پای ملاها توئی 
دائما غلطان و سرگردان توئی 
مثل یک دستمال دست این و آن
این تو پنداری که هستی قهرمان
می خرندت عین یک کالای خوب
ناتوان گشتی، شوی یک خاکروب*
نان مردم اب مردم هیچ نیست؟
یا جوانان وطن را سر به نیست؟
قهرمانی قهرمانی در زمین؟
بهر پول و شهرتت با ناکسین؟
چشم پور و دخت میهن گشته کور
یا فتاده کنج سلول،یا به گور 
تو چه ربطی داردت، این درد  اوست؟
کار تو رتبه مقام در جست و جوست؟
ای که تو دائم دوانی پشت توپ
قهرمان باشی از نوعش چه خوب.
گر نباشی همره درد وطن
 توپکی باشی بدست اهرمن
 
بازیکن، سئوال از ناقد👇🏼 
گو به من ای ناقل بس خرده بین
نیستم من قهرمان اندر زمین ؟
قهرمان کی هست، گو معنی چی است؟!!
قهرمان واقعی نزدت کی هست؟
 
ناقد :👇🏼
گوش کن ای فندقی مغز حقیر
فرق تو با رهنورد، شیر دلیر
قهرمان آن شیر نوید افکاری است
یا رفیقش حبس در زندانی است
یا کریمی شهرتش، نامش علی
او شرف دارد، در ورزش یلی
قهرمان آن کس که جنگد با ستم 
می کشد با درد مردم صد الم
می دود وی، نه پی توپی که گرد 
روز و شب، آزادی هست در سر به  ورد
قهرمان آنکس که در سر داردش 
عزت خاک وطن را بایدش
می رود در حبس، حتی پای دار
با عدالت داردش ، سر وی به کار
بی تفاوت نیست بر کودک که کار
یا ببیند ملتش را خوار و زار
رنج او رنج دل زحمتکشان
در پی جنگ است با نا بخردان
روز و شب هست او دوان در شهر و ده 
تا رساند ملت و خاکش به به
می دوی تو، بهر وضع  خویشتن
لیک او بس می دود بهر وطن
باز گویم قهرمان افکاری است
در زمان و در زمین وی جاری است
  حتم شنیدی این مثل را تا کنون
هیچ گردی می نگردد’ میوه گردو، ای زبون
کار تو زیبا بود این را بدان
درد ملت درد تو در یک زمان
آن زمان باشی نه تنها قهرمان
بلکه چو تختی شوی هم پهلوان 
ای تماشاگر نشو همچون چو بز
این نشان ذلت است، صد بار عجز
از در و دیوار، یا بر تپه ها
بهر دیدار یکی، چون گله ها
حرمت خویش و وطن باید که داشت
عز میهن را که باید پا به داشت
چون به میدان می روی فریاد کن
عامل ظلم و ستم را داد کن
از ته دل تو بکش این را شعار
زندگی، زن، حریت را بی شمار
از دویدن تا دویدن هست که فرق
ای بسا سالها قدم از غرب به شرق
البته باید سخن اینرا بگفت
عزت ایرانیان، اسلام بشست
 
خطاب به رژیم:👇🏼
حاکمانی چون شما بس بی شرف
ملت و میهن بکشتیدش شعف
خاک بر جمهوری و اسلامتان
از سیاست تا زمین فوتبالتان**
ای “رها” کافیست گر گوشی بود
خانه را گر کس، این کافی بود
 
 

۲۹ شهریور ۲۵۸۲ ایرانی 

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی 

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی

نکات:

* خاکروب، وسیله ای که با آن آشغال را جمع می کنند.
** نقل است که رونالدو ملی پوش پرتقال، بارها از وضعیت و خرابی چمن بازی عصبی شده و اعتراض کرده.